Windykacja. Działamy szybko i skutecznie.

W usłudze windykacyjnej wdrażamy procesy zapewniające maksymalnie szybkie odzyskanie należności. Chronimy interesy klientów za pomocą działań egzekwujących.

Usługa windykacyjna przebiega - co do zasady - w trzech etapach. Im szybciej zaczniemy działać i wdrażać narzędzia prawne, tym łatwiej odzyskamy należności. Często etap polubowny kończy się sukcesem dla naszych klientów i brak jest konieczności wszczynania procedur sądowych i egzekucyjnych.

I Etap. Windykacja polubowna (mediacje). Pozostań w dobrych relacjach ze swoim kontrahentem.

Nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i nakłaniamy go do dobrowolnej spłaty należności. Przeprowadzając mediacje, klient zyskuje wsparcie prawne i możliwość ugodowego odzyskania pieniędzy. Zawarcie ugody z dłużnikiem i nie wywiązanie się z niej przez dłużnika, umożliwia przeprowadzenie szybkiego postępowania sądowego a następnie skutecznej egzekucji komorniczej. Stosujemy następujące formy kontaktu z dłużnikiem:

  • Kontakt listowny - wysyłamy wezwanie do zapłaty i jeśli to konieczne prowadzimy dalszą korespondencję zapewniając klientowi wsparcie prawne.
  • Kontakt telefoniczny - rozmowy prowadzone przez doświadczonych negocjatorów.
  • Kontakt e-mailowy - precyzyjnie komunikujemy i informujemy o możliwych sankcjach i korzyściach.
  • Kontakt osobisty - każdy dłużnik zaproszony jest do uczestnictwa w mediacji. 

II Etap. Windykacja sądowa. Przejdź sprawnie przez postępowanie sądowe.

Zgromadzony materiał dowodowy wykorzystujemy do przygotowania i wniesienia do sądu pozwu o zapłatę. Na tym etapie podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego lub upominawczego) oraz służące zaopatrzeniu uzyskanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności.
W postępowaniu sądowym, klient ma zapewnioną opiekę prawną - nasi prawnicy reprezentują klienta na rozprawach, podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju.

III Etap. Egzekucja komornicza. Działaj szybciej niż inni wierzyciele.

Przygotowujemy i składamy do wybranego przez nas komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Ustalamy składniki majątkowe dłużnika korzystając z usług detektywów i wywiadowni gospodarczych.
Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego i dbamy o to, aby organy egzekucyjne prowadzące egzekucję przejawiały stosowną aktywność.
Czynnie współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju.

Windykacja na koszt dłuznika?

Kosztami postępowania windykacyjnego można obciążyć dłużnika (na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych). Po zakończeniu windykacji dłużnik będzie musiał zwrócić wszystkie koszty poniesione przez wierzyciela w procesie windykacji.

Jakie sprawy obsługujemy?
  • pojedyńcze wierzytelności wynikające z faktur, umów, pożyczek, not odsetkowych itp.,
  • wierzytelności masowe,
  • sprawy po bezskutecznych egzekucjach,
  • sprawy przedawnione.

Zakup wierzytelności

Kupujemy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego (a więc wynikające ze stosunków między przedsiębiorcami). Kupujemy wierzytelności wymagalne, nieprzedawnione i nie objęte umownym zakazem przelewu (cesji).

Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności szczegółowo analizujemy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawiamy Państwu ofertę cenową i proponujemy zawarcie umowy sprzedaży.

 Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij
Realizacja PROVECT 2018