Czy świadczenia na rzecz spółki wynikające z art. 176 KSH podlegają VAT?

Art. 176 KSH [Powtarzające się świadczenia niepieniężne]
§ 1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń.
§ 2. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.
§ 3. W przypadku określonym w § 1 zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki, o której mowa w art. 182, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
 
Tak. Powtarzające się świadczenia wykonywane przez podatnika na rzecz spółki będą odpłatnym świadczeniem usług wykonywanym w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 8 ust. 1 VATU.
 
Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 7.7.2022 r., 0113-KDIPT1-1.4012.258.2022.4.ŻR.
Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»