VOLENTI Kancelarie Prawne

Klauzula informacyjna dla Klientów – obsługa prawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Kancelarie Prawne i Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000360234, NIP: 6443466516, REGON: 241679551 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: anitakroker@volenti.pl , tel. 535-692-069, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe  będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania przez Administratora (jego wspólników i osób współpracujących: adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich) umowy na obsługę prawną, w tym udzielenie porad prawnych, sporządzenie opinii prawnej, umowy lub wskazanych przez Klienta pism, reprezentowania wobec osób trzecich w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, windykacyjnych, zabezpieczających oraz postępowaniach pozasądowych w celu osiągnięcia zamierzonego założenia Klienta, w tym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa do prowadzenia spraw wskazanych w treści pełnomocnictw i dokonywania w oparciu o te pełnomocnictwa czynności prawnych w Pana/Pani/Państwa imieniu (art. 6 ust. 1. lit b RODO, art. 9 ust. 2. lit. f RODO).
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości (prowadzenie ksiąg rachunkowych) (art. 6 ust. 1. lit c RODO).
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
 • realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na rozpatrywaniu skarg i wniosków (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu działań windykacyjnych (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane mogą być następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane przekazane przez klienta konieczne do świadczenia pomocy prawnej w konkretnej sprawie, w tym reprezentacji przed sądami administracyjnymi, inne dane zawarte w aktach sprawy stanowiące materiał dowodowy.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by zawrzeć i wykonać umowę/zlecenie. Bez podania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy/zlecenia oraz wystawienie faktury VAT/rachunku będzie niemożliwe.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane czas okres niezbędny do realizacji umowy/zlecenia na obsługę prawną. Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. Dane niezbędne do prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych będą wykorzystywane do pełnego odzyskania wierzytelności. Zgody marketingowe przetwarzane będą do czasu skutecznego sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

VII. Źródła danych

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Klienta oraz pozyskane zostały z innych źródeł, jako materiał dowodowy, na podstawie pełnomocnictwa Klienta lub zgodnie z podpisaną umową.

VIII. Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności osoby współpracujące z Administratorem w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym zajmujące się obsługą informatyczną, księgowo-rachunkową oraz podmioty zajmujące się świadczeniem, na zlecenie Administratora, usług prawnych, a także Pani/Pana/Państwa przeciwnicy procesowi i ich pełnomocnicy. Dane osobowe mogą być również przekazane operatorom pocztowym, właściwym organom wymiaru sprawiedliwości  (Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy), właściwym urzędom państwowym lub samorządowym, jeśli prowadzenie powierzonej nam sprawy wymaga przekazanie w/w podmiotom Państwa danych osobowych, a także podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane osobowe, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

XII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego5

Klauzula informacyjna – Kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Kancelarie Prawne i Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000360234, NIP: 6443466516, REGON: 241679551 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: anitakroker@volenti.pl , tel. 535-692-069, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i kontynuacją umów, współpracą handlową, wsparciem obsługi lub realizacją dostaw:

 • jeżeli jest Pan/Pani jako osoba fizyczna bezpośrednio Stroną zawartej z nami umowy, dane będą przetwarzane w celu negocjacji, zawarcia, wykonania i kontynuacji umów, współpracy handlowej, wsparcia obsługi lub realizacji dostaw przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (nawiązania stosunków handlowych (art. 6 ust. 1. pkt b RODO);
 • jeżeli Pan/Pani reprezentuje naszego Kontrahenta, podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na konieczności zapewnienia właściwej reprezentacji naszego Kontrahenta, kontaktu oraz zapewnienia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 • dane mogę być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, takich jak obowiązki podatkowe, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowości, obowiązki z zakresu przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu itp. (art. 6 ust. 1. lit c RODO).
 • dane mogą być przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię/imiona i nazwisko, adres, adres e-mail, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja, numer telefonu, NIP, nazwa firmy, nazwa skrócona firmy, numer rachunku bankowego, REGON.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia negocjacji, zawarcia, wykonania lub kontynuacji umów, współpracy i nawiązania stosunków handlowych, wsparcia obsługi lub realizacji dostaw. Bez podania danych osobowych czynności te nie będą możliwe do wykonania.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy, będą przetwarzane przez okres negocjacji oraz jej obowiązywania. Dane przetwarzane w celu realizacji współpracy będą przetwarzane przez okres trwania tej współpracy. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów (5 lat od zakończenia współpracy). Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń (do 6 lat od zakończenia współpracy). Dane przetwarzane w celu nawiązania stosunków handlowych będą przetwarzane do czasu skutecznego sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi prawne, usługi bankowe, usługi księgowe, usługi prawne itp. 

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna – korespondencja e-mailowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Kancelarie Prawne i Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000360234, NIP: 6443466516, REGON: 241679551 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: anitakroker@volenti.pl , tel. 535-296-069, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe zawarte w treści korespondencji e-mail, przetwarzamy w celu umożliwienia kontaktu z nami za pomocą poczty elektronicznej oraz podejmowanie kontaktu z adresatami wiadomości, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi osobami, przyjmowania pism, reklamacji, skarg, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest :

 • jeżeli Pan/Pani jest naszym Kontrahentem lub reprezentuje naszego Kontrahenta, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu możliwości kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 • jeżeli jest Pan/Pani jako osoba fizyczna bezpośrednio Stroną zawartej z nami umowy, przetwarzanie danych zawartych w korespondencji e-mail może być niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. pkt b RODO);
 • dane mogą być przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

Dane nie będą przetwarzane bez odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Informacje marketingowe mogą być przesyłane za pomocą danych zamieszczonych w wiadomości e-mail wyłącznie w przypadku, gdy z treści korespondencji wynika oczekiwanie otrzymania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas Państwa zgoda wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na złożeniu zapytania o określonej treści (art. 6 ust. 1. lit a RODO).

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja, numer telefonu, inne dane, które adresat umieścił w przesłanej korespondencji.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail będą przetwarzane przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów,  odpowiednio dla każdego celu z osobna, a po jej zakończeniu mogą być archiwizowane na serwerach Administratora, ale nie dłużej niż 3 lata od daty wysłania lub otrzymania korespondencji.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi prawne itp.

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Kancelarie Prawne i Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000360234, NIP: 6443466516, REGON: 241679551 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: anitakroker@volenti.pl , tel. 535-692-069, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z rekrutacją na wybrane stanowisko:

 • w przypadku Kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w przypadku Kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w pozostałym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody Kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1. lit a RODO);
 • dane mogę być przetwarzane również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego i/lub na obronie przed ewentualnymi roszczeniami z tym związanymi (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Kandydata, a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również: dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Skutkiem niepodania danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Administrator może przetwarzać również dane o stanie zdrowia osób uczestniczących
w rekrutacji zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w celu realizacji obowiązków pracodawcy względem osób niepełnosprawnych. Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane o stanie zdrowia jest dobrowolne.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu (w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes pracodawcy), nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji i przyjęcia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez okres 1 miesiąca w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przeprowadzonym procesem rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.

Zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie Spółki, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. pkt II). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Brak zgody lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, takich jak usługi informatyczne, prawne, pocztowe oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Kancelarie Prawne i Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000360234, NIP: 6443466516, REGON: 241679551 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: anitakroker@volenti.pl , tel. 535-296-069, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy wskazanej w formularzu kontaktowym, za pośrednictwem kanałów komunikacji oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Podstawą prawną osobowych jest realizacja celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1. pkt f RODO, ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przestawienia oferty, w celu umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę za pośrednictwem Systemu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę.

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: nazwa firmy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres email i inne dane osobowe, jeżeli w formularzu kontaktowym zostały dobrowolnie podane.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi w przedmiocie zapytania.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy, której zgłoszenie dotyczyło, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, jednak nie dłużej niż 1 rok od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi prawne itp.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VOLENTI Wierzytelności

Klauzula informacyjna – korespondencja e-mailowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Wierzytelności i Prawo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000677232, NIP: 9542777712, REGON: 367237605 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: dorotamachura@volenti.pl , tel. 533-296-069, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe zawarte w treści korespondencji e-mail, przetwarzamy w celu umożliwienia kontaktu z nami za pomocą poczty elektronicznej oraz podejmowanie kontaktu z adresatami wiadomości, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi osobami, przyjmowania pism, reklamacji, skarg, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest :

 • jeżeli Pan/Pani jest naszym Kontrahentem lub reprezentuje naszego Kontrahenta, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu możliwości kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 • jeżeli jest Pan/Pani jako osoba fizyczna bezpośrednio Stroną zawartej z nami umowy, przetwarzanie danych zawartych w korespondencji e-mail może być niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. pkt b RODO);
 • dane mogą być przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

Dane nie będą przetwarzane bez odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Informacje marketingowe mogą być przesyłane za pomocą danych zamieszczonych w wiadomości e-mail wyłącznie w przypadku, gdy z treści korespondencji wynika oczekiwanie otrzymania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas Państwa zgoda wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na złożeniu zapytania o określonej treści (art. 6 ust. 1. lit a RODO).

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja, numer telefonu, inne dane, które adresat umieścił w przesłanej korespondencji.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail będą przetwarzane przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów,  odpowiednio dla każdego celu z osobna, a po jej zakończeniu mogą być archiwizowane na serwerach Administratora, ale nie dłużej niż 3 lata od daty wysłania lub otrzymania korespondencji.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi prawne itp.

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Wierzytelności i Prawo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000677232, NIP: 9542777712, REGON: 367237605 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: dorotamachura@volenti.pl , tel. 533-296-069, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy wskazanej w formularzu kontaktowym, za pośrednictwem kanałów komunikacji oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Podstawą prawną osobowych jest realizacja celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1. pkt f RODO, ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przestawienia oferty, w celu umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę za pośrednictwem Systemu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę.

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: nazwa firmy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres email i inne dane osobowe, jeżeli w formularzu kontaktowym zostały dobrowolnie podane.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi w przedmiocie zapytania.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy, której zgłoszenie dotyczyło, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, jednak nie dłużej niż 1 rok od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi prawne itp.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna – Kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Wierzytelności i Prawo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000677232, NIP: 9542777712, REGON: 367237605 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: dorotachmura@volenti.pl , tel. 533-692-069, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i kontynuacją umów, współpracą handlową, wsparciem obsługi lub realizacją dostaw:

 • jeżeli jest Pan/Pani jako osoba fizyczna bezpośrednio Stroną zawartej z nami umowy, dane będą przetwarzane w celu negocjacji, zawarcia, wykonania i kontynuacji umów, współpracy handlowej, wsparcia obsługi lub realizacji dostaw przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (nawiązania stosunków handlowych (art. 6 ust. 1. pkt b RODO);
 • jeżeli Pan/Pani reprezentuje naszego Kontrahenta, podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na konieczności zapewnienia właściwej reprezentacji naszego Kontrahenta, kontaktu oraz zapewnienia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 • dane mogę być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, takich jak obowiązki podatkowe, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowości, obowiązki z zakresu przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu itp. (art. 6 ust. 1. lit c RODO).
 • dane mogą być przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię/imiona i nazwisko, adres, adres e-mail, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja, numer telefonu, NIP, nazwa firmy, nazwa skrócona firmy, numer rachunku bankowego, REGON.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia negocjacji, zawarcia, wykonania lub kontynuacji umów, współpracy i nawiązania stosunków handlowych, wsparcia obsługi lub realizacji dostaw. Bez podania danych osobowych czynności te nie będą możliwe do wykonania.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy, będą przetwarzane przez okres negocjacji oraz jej obowiązywania. Dane przetwarzane w celu realizacji współpracy będą przetwarzane przez okres trwania tej współpracy. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów (5 lat od zakończenia współpracy). Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń (do 6 lat od zakończenia współpracy). Dane przetwarzane w celu nawiązania stosunków handlowych będą przetwarzane do czasu skutecznego sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi prawne, usługi bankowe, usługi księgowe, usługi prawne itp. 

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Wierzytelności i Prawo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000677232, NIP: 9542777712, REGON: 367237605 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: dorotachmura@volenti.pl , tel. 533-692-069, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z rekrutacją na wybrane stanowisko:

 • w przypadku Kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w przypadku Kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w pozostałym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody Kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1. lit a RODO);
 • dane mogę być przetwarzane również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego i/lub na obronie przed ewentualnymi roszczeniami z tym związanymi (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Kandydata, a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również: dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Skutkiem niepodania danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Administrator może przetwarzać również dane o stanie zdrowia osób uczestniczących
w rekrutacji zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w celu realizacji obowiązków pracodawcy względem osób niepełnosprawnych. Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane o stanie zdrowia jest dobrowolne.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu (w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes pracodawcy), nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji i przyjęcia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez okres 1 miesiąca w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przeprowadzonym procesem rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.

Zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie Spółki, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. pkt II). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Brak zgody lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, takich jak usługi informatyczne, prawne, pocztowe oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

Klauzula informacyjna dla Klientów – obsługa prawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Wierzytelności i Prawo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000677232, NIP: 9542777712, REGON: 367237605 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: dorotachmura@volenti.pl , tel. 533-692-069, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe  będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania przez Administratora (jego wspólników i osób współpracujących: adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich) umowy na obsługę prawną, w tym udzielenie porad prawnych, sporządzenie opinii prawnej, umowy lub wskazanych przez Klienta pism, reprezentowania wobec osób trzecich w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, windykacyjnych, zabezpieczających oraz postępowaniach pozasądowych w celu osiągnięcia zamierzonego założenia Klienta, w tym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa do prowadzenia spraw wskazanych w treści pełnomocnictw i dokonywania w oparciu o te pełnomocnictwa czynności prawnych w Pana/Pani/Państwa imieniu (art. 6 ust. 1. lit b RODO, art. 9 ust. 2. lit. f RODO).
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości (prowadzenie ksiąg rachunkowych) (art. 6 ust. 1. lit c RODO).
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
 • realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na rozpatrywaniu skarg i wniosków (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu działań windykacyjnych (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane mogą być następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane przekazane przez klienta konieczne do świadczenia pomocy prawnej w konkretnej sprawie, w tym reprezentacji przed sądami administracyjnymi, inne dane zawarte w aktach sprawy stanowiące materiał dowodowy.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by zawrzeć i wykonać umowę/zlecenie. Bez podania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy/zlecenia oraz wystawienie faktury VAT/rachunku będzie niemożliwe.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane czas okres niezbędny do realizacji umowy/zlecenia na obsługę prawną. Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. Dane niezbędne do prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych będą wykorzystywane do pełnego odzyskania wierzytelności. Zgody marketingowe przetwarzane będą do czasu skutecznego sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

VII. Źródła danych

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Klienta oraz pozyskane zostały z innych źródeł, jako materiał dowodowy, na podstawie pełnomocnictwa Klienta lub zgodnie z podpisaną umową.

VIII. Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności osoby współpracujące z Administratorem w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym zajmujące się obsługą informatyczną, księgowo-rachunkową oraz podmioty zajmujące się świadczeniem, na zlecenie Administratora, usług prawnych, a także Pani/Pana/Państwa przeciwnicy procesowi i ich pełnomocnicy. Dane osobowe mogą być również przekazane operatorom pocztowym, właściwym organom wymiaru sprawiedliwości  (Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy), właściwym urzędom państwowym lub samorządowym, jeśli prowadzenie powierzonej nam sprawy wymaga przekazanie w/w podmiotom Państwa danych osobowych, a także podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane osobowe, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

XII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna dla Klientów – obsługa prawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Wierzytelności i Prawo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000677232, NIP: 9542777712, REGON: 367237605 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: dorotachmura@volenti.pl , tel. 533-692-069, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe  będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania przez Administratora (jego wspólników i osób współpracujących: adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich) umowy na obsługę prawną, w tym udzielenie porad prawnych, sporządzenie opinii prawnej, umowy lub wskazanych przez Klienta pism, reprezentowania wobec osób trzecich w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, windykacyjnych, zabezpieczających oraz postępowaniach pozasądowych w celu osiągnięcia zamierzonego założenia Klienta, w tym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa do prowadzenia spraw wskazanych w treści pełnomocnictw i dokonywania w oparciu o te pełnomocnictwa czynności prawnych w Pana/Pani/Państwa imieniu (art. 6 ust. 1. lit b RODO, art. 9 ust. 2. lit. f RODO).
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości (prowadzenie ksiąg rachunkowych) (art. 6 ust. 1. lit c RODO).
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
 • realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na rozpatrywaniu skarg i wniosków (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu działań windykacyjnych (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane mogą być następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane przekazane przez klienta konieczne do świadczenia pomocy prawnej w konkretnej sprawie, w tym reprezentacji przed sądami administracyjnymi, inne dane zawarte w aktach sprawy stanowiące materiał dowodowy.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by zawrzeć i wykonać umowę/zlecenie. Bez podania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy/zlecenia oraz wystawienie faktury VAT/rachunku będzie niemożliwe.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane czas okres niezbędny do realizacji umowy/zlecenia na obsługę prawną. Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. Dane niezbędne do prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych będą wykorzystywane do pełnego odzyskania wierzytelności. Zgody marketingowe przetwarzane będą do czasu skutecznego sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

VII. Źródła danych

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Klienta oraz pozyskane zostały z innych źródeł, jako materiał dowodowy, na podstawie pełnomocnictwa Klienta lub zgodnie z podpisaną umową.

VIII. Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności osoby współpracujące z Administratorem w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym zajmujące się obsługą informatyczną, księgowo-rachunkową oraz podmioty zajmujące się świadczeniem, na zlecenie Administratora, usług prawnych, a także Pani/Pana/Państwa przeciwnicy procesowi i ich pełnomocnicy. Dane osobowe mogą być również przekazane operatorom pocztowym, właściwym organom wymiaru sprawiedliwości  (Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy), właściwym urzędom państwowym lub samorządowym, jeśli prowadzenie powierzonej nam sprawy wymaga przekazanie w/w podmiotom Państwa danych osobowych, a także podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane osobowe, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

XII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VOLENTI Rachunkowość

Klauzula informacyjna dla Klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Rachunkowość Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877622, NIP: 9542822157, REGON: 387892719 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).
II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: martastepel@volenti.pl , tel. 501-520-693, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.
III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania przez Administratora umowy na obsługę księgową oraz kadrowo – płacową, lub do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1. lit. f RODO);
• realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości (prowadzenie ksiąg rachunkowych) (art. 6 ust. 1. lit c RODO).
• realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
• realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na rozpatrywaniu skarg i wniosków (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
• realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu działań windykacyjnych (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
• realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
IV. Kategorie danych, które przetwarzamy
Przetwarzane mogą być następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane przekazane przez klienta konieczne do świadczenia pomocy prawnej w konkretnej sprawie, w tym reprezentacji przed sądami administracyjnymi, inne dane zawarte w aktach sprawy stanowiące materiał dowodowy.
V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by zawrzeć i wykonać umowę/zlecenie. Bez podania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy/zlecenia oraz wystawienie faktury VAT/rachunku będzie niemożliwe.
VI. Okres przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane czas okres niezbędny do realizacji umowy/zlecenia oraz przez okres 5 lat liczony od zakończenia okresu wypowiedzenia umowy lub zakończenia umowy. Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. Dane niezbędne do prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych będą wykorzystywane do pełnego odzyskania wierzytelności. Zgody marketingowe przetwarzane będą do czasu skutecznego sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
VII. Źródła danych
Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Klienta.
VIII. Odbiorcy danych
Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności osoby współpracujące z Administratorem w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym zajmujące się obsługą informatyczną, księgowo-rachunkową oraz podmioty zajmujące się świadczeniem, na zlecenie Administratora, usług prawnych, a także Pani/Pana/Państwa przeciwnicy procesowi i ich pełnomocnicy. Dane osobowe mogą być również przekazane operatorom pocztowym, właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy), właściwym urzędom państwowym lub samorządowym, jeśli prowadzenie powierzonej nam sprawy wymaga przekazanie w/w podmiotom Państwa danych osobowych, a także podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane osobowe, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.
Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.
W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.
XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
XII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i R

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Rachunkowość Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877622, NIP: 9542822157, REGON: 387892719 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: martastepel@volenti.pl , tel. 501-520-693, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy wskazanej w formularzu kontaktowym, za pośrednictwem kanałów komunikacji oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Podstawą prawną osobowych jest realizacja celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1. pkt f RODO, ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przestawienia oferty, w celu umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę za pośrednictwem Systemu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę.

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: nazwa firmy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres email i inne dane osobowe, jeżeli w formularzu kontaktowym zostały dobrowolnie podane.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi w przedmiocie zapytania.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy, której zgłoszenie dotyczyło, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, jednak nie dłużej niż 1 rok od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi prawne itp.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Rachunkowość Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877622, NIP: 9542822157, REGON: 387892719 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).
II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: dorotachmura@volenti.pl , tel. 533-692-069, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.
III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania przez Administratora umowy na obsługę księgową oraz kadrowo – płacową, lub do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1. lit. f RODO);
• realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości (prowadzenie ksiąg rachunkowych) (art. 6 ust. 1. lit c RODO).
• realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
• realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na rozpatrywaniu skarg i wniosków (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
• realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu działań windykacyjnych (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
• realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
IV. Kategorie danych, które przetwarzamy
Przetwarzane mogą być następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane przekazane przez klienta konieczne do świadczenia pomocy prawnej w konkretnej sprawie, w tym reprezentacji przed sądami administracyjnymi, inne dane zawarte w aktach sprawy stanowiące materiał dowodowy.
V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by zawrzeć i wykonać umowę/zlecenie. Bez podania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy/zlecenia oraz wystawienie faktury VAT/rachunku będzie niemożliwe.
VI. Okres przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane czas okres niezbędny do realizacji umowy/zlecenia oraz przez okres 5 lat liczony od zakończenia okresu wypowiedzenia umowy lub zakończenia umowy. Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. Dane niezbędne do prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych będą wykorzystywane do pełnego odzyskania wierzytelności. Zgody marketingowe przetwarzane będą do czasu skutecznego sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
VII. Źródła danych
Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Klienta.
VIII. Odbiorcy danych
Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności osoby współpracujące z Administratorem w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym zajmujące się obsługą informatyczną, księgowo-rachunkową oraz podmioty zajmujące się świadczeniem, na zlecenie Administratora, usług prawnych, a także Pani/Pana/Państwa przeciwnicy procesowi i ich pełnomocnicy. Dane osobowe mogą być również przekazane operatorom pocztowym, właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy), właściwym urzędom państwowym lub samorządowym, jeśli prowadzenie powierzonej nam sprawy wymaga przekazanie w/w podmiotom Państwa danych osobowych, a także podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane osobowe, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.
Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.
W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.
XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
XII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna – Kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Rachunkowość Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877622, NIP: 9542822157, REGON: 387892719 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: martastepel@volenti.pl , tel. 501-520-693, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i kontynuacją umów, współpracą handlową, wsparciem obsługi lub realizacją dostaw:

 • jeżeli jest Pan/Pani jako osoba fizyczna bezpośrednio Stroną zawartej z nami umowy, dane będą przetwarzane w celu negocjacji, zawarcia, wykonania i kontynuacji umów, współpracy handlowej, wsparcia obsługi lub realizacji dostaw przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (nawiązania stosunków handlowych (art. 6 ust. 1. pkt b RODO);
 • jeżeli Pan/Pani reprezentuje naszego Kontrahenta, podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na konieczności zapewnienia właściwej reprezentacji naszego Kontrahenta, kontaktu oraz zapewnienia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 • dane mogę być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, takich jak obowiązki podatkowe, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowości, obowiązki z zakresu przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu itp. (art. 6 ust. 1. lit c RODO).
 • dane mogą być przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię/imiona i nazwisko, adres, adres e-mail, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja, numer telefonu, NIP, nazwa firmy, nazwa skrócona firmy, numer rachunku bankowego, REGON.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia negocjacji, zawarcia, wykonania lub kontynuacji umów, współpracy i nawiązania stosunków handlowych, wsparcia obsługi lub realizacji dostaw. Bez podania danych osobowych czynności te nie będą możliwe do wykonania.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy, będą przetwarzane przez okres negocjacji oraz jej obowiązywania. Dane przetwarzane w celu realizacji współpracy będą przetwarzane przez okres trwania tej współpracy. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów (5 lat od zakończenia współpracy). Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń (do 6 lat od zakończenia współpracy). Dane przetwarzane w celu nawiązania stosunków handlowych będą przetwarzane do czasu skutecznego sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi prawne, usługi bankowe, usługi księgowe, usługi prawne itp. 

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Rachunkowość Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877622, NIP: 9542822157, REGON: 387892719 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: martastepel@volenti.pl , tel. 501-520-693, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z rekrutacją na wybrane stanowisko:

 • w przypadku Kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w przypadku Kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w pozostałym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody Kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1. lit a RODO);
 • dane mogę być przetwarzane również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego i/lub na obronie przed ewentualnymi roszczeniami z tym związanymi (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Kandydata, a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również: dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Skutkiem niepodania danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Administrator może przetwarzać również dane o stanie zdrowia osób uczestniczących
w rekrutacji zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w celu realizacji obowiązków pracodawcy względem osób niepełnosprawnych. Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane o stanie zdrowia jest dobrowolne.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu (w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes pracodawcy), nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji i przyjęcia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez okres 1 miesiąca w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przeprowadzonym procesem rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.

Zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie Spółki, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. pkt II). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Brak zgody lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, takich jak usługi informatyczne, prawne, pocztowe oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

Klauzula informacyjna – korespondencja e-mailowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VOLENTI Rachunkowość Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-287), ul. 1 Maja 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877622, NIP: 9542822157, REGON: 387892719 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: martastepel@volenti.pl , tel. 501-520-693, adres 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 38.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe zawarte w treści korespondencji e-mail, przetwarzamy w celu umożliwienia kontaktu z nami za pomocą poczty elektronicznej oraz podejmowanie kontaktu z adresatami wiadomości, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi osobami, przyjmowania pism, reklamacji, skarg, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest :

 • jeżeli Pan/Pani jest naszym Kontrahentem lub reprezentuje naszego Kontrahenta, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu możliwości kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 • jeżeli jest Pan/Pani jako osoba fizyczna bezpośrednio Stroną zawartej z nami umowy, przetwarzanie danych zawartych w korespondencji e-mail może być niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. pkt b RODO);
 • dane mogą być przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

Dane nie będą przetwarzane bez odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Informacje marketingowe mogą być przesyłane za pomocą danych zamieszczonych w wiadomości e-mail wyłącznie w przypadku, gdy z treści korespondencji wynika oczekiwanie otrzymania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas Państwa zgoda wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na złożeniu zapytania o określonej treści (art. 6 ust. 1. lit a RODO).

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja, numer telefonu, inne dane, które adresat umieścił w przesłanej korespondencji.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail będą przetwarzane przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów,  odpowiednio dla każdego celu z osobna, a po jej zakończeniu mogą być archiwizowane na serwerach Administratora, ale nie dłużej niż 3 lata od daty wysłania lub otrzymania korespondencji.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi prawne itp.

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.