Dla lekarza

W ramach usług Kancelarii oferujemy profesjonalne oraz kompleksowe doradztwo w przedmiocie prawa medycznego dla lekarzy. Doświadczenie pozwala nam na udzielanie porad prawnych w przedmiocie tajemnicy lekarskiej, zasad udostępniania dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych, praw pacjenta i lekarza oraz odpowiedzialności cywilnej, zawodowej i karnej.

Usługi naszej Kancelarii obejmują zarówno doradztwo prawne jak i reprezentację w postępowaniach cywilnych, karnych, a także obronę w postępowaniu karnym i dyscyplinarnym przed Izbą Lekarską. Przygotowujemy i opiniujemy umowy oraz kontrakty, zwracając szczególną uwagę na interes lekarza, który jest dla nas priorytetem.

Biegła znajomość rozbudowanych regulacji prawnych w zakresie prawa medycznego oraz postanowień Kodeksu Etyki Lekarskiej pozwala nam na zaprezentowanie klientom najlepszej i najbardziej korzystnej dla nich drogi prawnej rozwiązania zgłaszanego przez nich problemu.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym/administracyjnym/sądowo-administracyjnym

Kancelaria VOLENTI oferuje kompleksową obsługę lekarzy w postępowaniu przedsądowym, sądowym, a także administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Pełnimy funkcję pełnomocnika w trakcie prowadzenia negocjacji z pacjentem w zakresie przyznania odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty za błąd medyczny.

W przypadku braku dojścia do porozumienia reprezentujemy lekarza w postępowaniu sądowym, proponując najbardziej korzystne rozwiązanie. Aktywnie uczestniczymy w sporze, odpowiednio reagujemy na argumenty strony przeciwnej, a także przewidujemy możliwe skutki prawne związane z jej działaniami. Wskazujemy na najważniejsze dowody mogące mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy zarówno w zakresie dokumentacji medycznej, zeznań świadków czy opinii biegłych.

Reprezentacja i obrona w postępowaniu karnym i dyscyplinarnym przed Izbą Lekarską

Lekarz mający codzienny kontakt z pacjentami może zostać wezwany do udziału w postępowaniu w charakterze świadka. Ma on obowiązek stawiennictwa u organu prowadzącego postępowanie i zachowania tajemnicy lekarskiej do momentu, gdy nie zostanie z niej zwolniony przez Sąd.

Niejednokrotnie składane zeznania są kluczowe w przypadku, gdy doszło do zdarzenia medycznego, a po zebraniu materiału dowodowego organ prowadzący postępowanie przygotowawcze zdecyduje się na przedstawienie lekarzowi zarzutów i skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Nasza Kancelaria oferuje pomoc zarówno na etapie postępowania toczącego się przed organami ścigania, jak i w trakcie procesu. Reprezentujemy lekarzy w postępowaniu karnym, aktywnie działając trakcie trwania procesu i powołując dowody mogące mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Pełnimy funkcję obrońcy obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym przed Izbą Lekarską oraz Sądem Lekarskim. Uczestniczymy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania wyjaśniającego, a następnie przygotowujemy odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w przypadku braku korzystnego rozstrzygnięcia. Analizujemy przesłanki do wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego lub złożenia wniosku o wznowienie postępowania. W przypadku uniewinnienia na skutek wniesionych środków odwoławczych uczestniczymy w procedurze uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę.

Prawo pracy dla lekarza

Kancelaria VOLENTI oferuje doradztwo prawne w zakresie prawa pracy. Udzielamy porad w przedmiocie planowania i rozliczania czasu pracy, zasad wynagradzania, zasad udzielania urlopów, wypłaty zasiłku chorobowego oraz pozostałych zagadnień kluczowych w pracy lekarzy.

W ramach usług odpowiadamy na najważniejsze kwestie związane z prawem podatkowym, wskazując na najbardziej korzystne metody rozliczania pracy oraz zatrudnienia.

Oferujemy sporządzanie projektów umów, a także ich opiniowanie. Zwracamy uwagę na najważniejsze postanowienia kluczowe dla interesu lekarza.

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami