Dla pacjenta

Każdy pacjent ma prawo do otrzymania odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz niezbędnych, wyczerpujących i zrozumiałych informacji na temat stanu swojego zdrowia. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta szczegółowo określa obowiązki podmiotów leczniczych w zakresie przeprowadzania świadczeń zdrowotnych, dostępu do dokumentacji medycznej oraz poszanowania godności i intymności.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, stąd w ramach współpracy oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ochrony praw pacjentów. Reprezentujemy klientów w postępowaniach w przedmiocie dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynień oraz rent przysługujących im z uwagi na naruszenie ich praw.

Dochodzimy dla klientów roszczeń o:

– ODSZKODOWANIE

(rekompensata za poniesione przez klienta straty materialne np. wydatki na leki, dodatkowa opieka itp.)

– ZADOŚĆUCZYNIENIE

(rekompensata za straty niematerialne takie jak uszkodzenia ciała bądź utrata zdrowia fizycznego lub psychicznego)

– RENTĘ

(w przypadku gdy nastąpi całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy)

Specjalizujemy się w błędach medycznych

Indywidualne podejście, skuteczność oraz wysokie odszkodowania

Każda sprawa jest analizowana przez nas oraz wyceniana w sposób indywidualny. Przykładamy uwagę do każdego problemu klienta, z którym się do nas zgłasza. Prezentujemy i szczegółowo omawiamy możliwe kroki prawne w przypadku wystąpienia błędu medycznego, naruszenia prawa do informacji oraz brak udzielenia niezbędnych świadczeń zdrowotnych w warunkach określonych prawem, a nadto reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie zakończy się zgodnie z ich oczekiwaniami.

Priorytetami dla nas są satysfakcja oraz zadowolenie klienta, a nasze doświadczenie pozwala na uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty, proponując klientom odpowiednią drogę postępowania.

Adwokat od błędów medycznych

W czym pomagamy?

– błąd przy porodzie

– błąd kosmetologii

– błąd chirurgii plastycznej

– błąd dentysty lub ortodonty

– zakażenie szpitalne

– błąd chirurgiczny

– błąd diagnostyczny

– śmierć pacjenta

– błąd terapeutyczny

Prawa pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakłada na podmioty lecznicze szczegółowe obowiązki niezbędne do poszanowania praw pacjenta. W szczególności pacjent ma prawo do:

  1. Natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenia zdrowia lub życia
  2. Uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
  3. Informacji o swoim stanie zdrowia
  4. Zachowania tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego
  5. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub jej odmowy
  6. Poszanowania intymności i godności
  7. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych

W ramach świadczonych usług oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony praw pacjenta i w momencie ich naruszenia.

Udzielamy porad prawnych w zakresie zasad udostępniania dokumentacji medycznej i praw pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu do Komisji Lekarskiej.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, a także w trakcie prowadzenia korespondencji z podmiotami leczniczymi.

Reprezentacja przez towarzystwami ubezpieczeniowymi, w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym

W ramach świadczonych usług oferujemy skierowanie wniosku o zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie lub rentę w związku z wystąpieniem błędu medycznego lub naruszenia praw pacjenta. Reprezentujmy klientów w postępowaniu przedsądowym, pomagając w prowadzeniu negocjacji i dążąc do podpisania ugody uwzględniającej ich interesy.

Mając na względzie dobro klientów, które jest dla nas najważniejsze, w przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze ugody lub w postępowaniu przed towarzystwem ubezpieczeniowym, przygotowujemy niezbędne dokumenty w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Przedstawiamy klientom możliwe rozwiązania, a także wskazujemy na aspekty, które mogą mieć wpływ na ostateczną decyzję Sądu. Reprezentujemy klientów w trakcie postępowania przed Sądem I i II instancji, a nadto uczestniczymy w rozprawach.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu karnym, przygotowując zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, uczestnicząc w przesłuchaniach, a następnie w trakcie rozpraw w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Reprezentacja przed Wojewódzką Komisją do Sprawa Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych dają możliwość wystąpienia z roszczeniem za zdarzenie medyczne, które miało miejsce w szpitalu. Celem postępowania jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

W ramach usług Kancelaria VOLENTI oferuje reprezentację w postępowaniu. Przygotowujemy wniosek odpowiadający wymaganiom formalnym, a nadto zwracamy uwagę na ważne lub istotne dowody, które mogą mieć znaczenie w postępowaniu. Z uwagi na posiadane doświadczenie przedstawiamy możliwą kwotę, którą klient może otrzymać w ramach zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Pełnimy funkcję pełnomocnika w trakcie posiedzenia przed komisją, a następnie reprezentujemy w trakcie rozmów z towarzystwem ubezpieczeniowym w zakresie zaproponowanej kwoty zadośćuczynienia. W przypadku braku korzystnego rozstrzygnięcia sprawy sporządzamy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ze wskazaniem konkretnych zarzutów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami