Prawo karne skarbowe

Oferujemy pomoc prawną przedsiębiorcom i osobom fizycznym w zakresie prawa karnego skarbowego. Służymy pomocą na każdym etapie postępowania przed organami kontroli skarbowej.

W polskim systemie prawnym zachowania podatników polegające na naruszaniu norm prawa podatkowego są penalizowane przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859, 1301).

Prawo karne skarbowe określa przepisy normujące odpowiedzialność osób fizycznych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, które polegają na naruszeniu finansowych interesów państwa.

Prawo karne skarbowe dzieli się na: 

 1. prawo karne skarbowe materialne (określa zasady odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe i przestępstwa oraz system sankcji za ich popełnienie), 
 2. prawo karne skarbowe procesowe (reguluje przebieg postępowań w sprawach karnych skarbowych),
 3. prawo karne skarbowe wykonawcze (nakreśla sposoby wykonania orzeczeń).

Przestępstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe

Przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kks pod groźbą kary grzywny określonej w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, kara pozbawienia wolności trwa najkrócej 5 dni, najdłużej – 5 lat; wymierza się ją w dniach, miesiącach i latach.

Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

Pomoc prawna w sprawach karnych skarbowych

 W zakresie prawa karnego skarbowego oferujemy:

 • doradztwo z zakresu prawa karnego skarbowego:
 • w sprawach o przestępstwa skarbowe,
 • w sprawach dotyczących wykroczeń skarbowych,
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności prawnokarnej członków organów spółki,
 • przygotowanie opinii prawnych przed formalnym wszczęciem postępowania karnego skarbowego,
 • ocenę prawnokarną ryzyka transakcji,
 • reprezentację przed wymiarem sprawiedliwości i organami kontroli,
 • pomoc na każdym etapie postępowania, w tym sporządzenie środków zaskarżenia (apelacji, zażalenia, sprzeciwu) oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacje, wnioski o wznowienie postępowania) w sprawach karnych skarbowych.

Jeśli wobec Klienta zostanie zainicjowane postępowanie sądowe, należy rozpocząć obronę już na etapie postępowania przygotowawczego. Z doświadczenia wiemy, że szybkie podejmowanie kroków pozwala na zminimalizowanie ryzyka odpowiedzialności karnej.

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami