Wywiad gospodarczy

Sprawdź swojego dłużnika lub kontrahenta

Badanie sytuacji prawnej i wiarygodności kontrahenta przed zawarciem z nim umowy jest najskuteczniejszą formą uniknięcia problemów związanych z tzw. zatorami płatniczymi. Kancelaria VOLENTI przygotowała wywiad gospodarczy. Katowice i śląsk to główne rejony prowadzonego przez nas wywiadu. Przeprowadzając wywiad gospodarczy dostarczymy informacji, czy potencjalny klient jest wypłacalny i czy można mu udzielić kredytu kupieckiego. Do wywiadu bardzo często wykorzystuje się biuro detektywistyczne. Detektyw okazuje się bardzo pomocny. 

Główna specjalizacja naszej kancelarii to windykacja , zaś wywiad gospodarczy jest pokrewną usługą.

Wywiad gospodarczy na Śląsku Przeprowadzimy profesjonalny wywiad i zbadamy wiarygodność kontrahenta, abyś uniknął problemów finansowych. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Krajowy rejestr długów - Katowice i okolice

Usługa wywiadu gospodarczego może się okazać niezwykle pomocna także w sytuacji, kiedy trzeba podjąć decyzję co do wydatkowania środków finansowych na potrzeby procesu sądowego przeciwko dłużnikowi, czy też decyzję co do zawarcia ewentualnej ugody z dłużnikiem.

Ustalamy również składniki majątkowe, które mogą znajdować się na terenie całego kraju. Ich odnalezienie pozwoli Państwu zabezpieczyć transakcję bądź odzyskać dług. 

Biuro detektywistyczne pomaga nam w przeprowadzeniu profesjonalnego wywiadu.

Zakres zlecenia wywiadu gospodarczego na śląsku

 1. Dane osobowe – ustalenie i potwierdzenie danych osobowych (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, imiona rodziców, adres stałego lub czasowego zameldowania).
 2. PESEL – ustalenie i potwierdzenie w urzędach administracji państwowej numeru PESEL osoby fizycznej.
 3. Prawa majątkowe – sprawdzenie i ustalenie w rejestrach państwowych informacji o adresach wykonywania działalności gospodarczej, udziałach w spółkach prawa handlowego i występowania osoby fizycznej jako członek zarządu lub wspólnik tych spółek.
 4. Majątek ruchomy – ustalenie ruchomości posiadanych przez wskazany podmiot (pojazdy zarejestrowane na wskazany podmiot, ewentualnie maszyny i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej).
 5. Nieruchomości – ustalenie nieruchomości aktualnie posiadanych przez wskazany podmiot (własność działek, domów, lokali mieszkalnych, magazynów, również współwłasność  oraz użytkowanie wieczyste). W przypadku ustalenia nieruchomości przedstawiamy specyfikację numerów ksiąg wieczystych KW.
 6. Zbyte nieruchomości – ustalenie nieruchomości zbytych w jakikolwiek sposób przez wskazany podmiot (m. in. przeniesienie praw w drodze darowizny, sprzedaży, przewłaszczenia na zabezpieczenie, sprzedaży w drodze egzekucji. W przypadku ustalenia nieruchomości przesyłamy specyfikację numerów ksiąg wieczystych KW.
 7. Wierzytelności hipoteczne lub dochodzone w trybie egzekucji komorniczej – ustalenie wierzytelności wskazanego podmiotu zabezpieczonych na jego rzecz hipoteką lub dochodzonych w trybie egzekucji komorniczej.
 8. Nieruchomości wg adresu – specyfikacja nieruchomości, numer księgi wieczystej nieruchomości.
 9. Ustalenie członków rodziny i krewnych – ustalenie danych osobowych dzieci, rodzeństwa, rodziców dłużnika, potencjalnych spadkobierców.
 10. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – Sprawdzenie czy wskazany podmiot figuruje w Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i przedstawienie odpisu z rejestru w przypadku stwierdzenia wpisu.
 11. Biuro Informacji Gospodarczej – sprawdzenie czy informacja o wskazanym podmiocie jako dłużniku figuruje w Biurach Informacji Gospodarczej.
 12. Zobowiązania Kredytowe (BIK) – sprawdzenie czy wskazany podmiot posiada zaciągnięte zobowiązania kredytowe, w jakiej kwocie i czy występują zaległości z tego tytułu.
 13. Ustalenia aktualnego numeru telefonu
 14. Ustalenia aktualnego adresu korespondencyjnego lub zamieszkania wskazanej osoby 
 15. Krajowy Rejestr Długów – sprawdzenie czy wskazany podmiot figuruje w Krajowym Rejestrze Długów.
 16. Ustalenie miejsca pracy – ustalenia aktualnego miejsca zatrudnienia wskazanej osoby.
 17. Ustalenia banku – ustalenie rachunku bankowego i banku podmiotu gospodarczego.
 18. Poprzednie prawa majątkowe – ustalenie zbytych praw majątkowych.

Cennik usług wywiadu gospodarczego

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących stawek za wykonanie usługi, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Cennik wysyłamy po otrzymaniu informacji o zakresie zlecenia.

Wynagrodzenie pobieramy tylko w przypadku ustalenia informacji.

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami