Ważne zmiany w przepisach podatkowych – lipiec 2022

Podatek dochodowy –  katalog zmian w Polskim Ładzie

Przepisy zakładają w szczególności:

 1. obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej,
 2. uchylenie ulgi dla klasy średniej i zastąpienie jej możliwością odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową,
 3. preferencyjne opodatkowanie dochodów osób samotnych wychowujących dzieci polegające na tym, że osoba samotnie wychowująca dzieci, na wniosek, płaci podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich rocznych dochodów. Do dochodów tej osoby nie będą doliczane dochody małoletniego dziecka z tytułu renty (konsekwencją przywrócenia preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci jest likwidacja ulgi w wysokości 1500 zł rocznie),
 4. stawkę podatku w wysokości 12% od przychodów z działalności wykonywanej osobiście, które nie przekraczają 200 zł,
 5. rozszerzenie tzw. zerowych ulg (PIT-0) o zasiłki macierzyńskie,
 6. możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie roku dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (ze skutkiem od lipca 2022 r. lub ze skutkiem na cały 2022 r.) oraz dla przedsiębiorców opodatkowanych stawką liniową (ze skutkiem na cały 2022 r.),
 7. możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej od podatku przez przedsiębiorców opodatkowanych stawką liniową (do wysokości 8700 zł rocznie), przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (do wysokości połowy zapłaconych składek zdrowotnych) oraz dla przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową (do wysokości 19% zapłaconych składek zdrowotnych).

VAT – obniżenie stawki podatku od towarów i usług

Przepisy wprowadzają objęcie polepszaczy gleby, biostymulatorów niemikrobiologicznych oraz podłoży do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych oraz podłoży do upraw grzybów) stawką 0% podatku VAT w okresie od 16 lipca do 31 października 2022 r. Ponadto, przepisy przedłużyły możliwość dalszego stosowania stawki 0% do dostawy produktów leczniczych finansowanych ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego – w odniesieniu do zbiórek publicznych rozpoczętych przed dniem 16 maja 2022 r.

VAT – nowy wzór formularza rejestracyjnego VAT-R

Przepisy wprowadziły nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług tj. VAT-R. W formularzu dodano pola umożliwiające zaznaczenie, że podatnik jest grupą VAT, a także pola dotyczące opodatkowania usług finansowych. Dodatkowo, nowy wzór formularza zawiera tłumaczenie na język angielski.

Ordynacja podatkowa – korzystanie z e-Urzędu Skarbowego

Rozporządzenie określa warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym:

 1. sposób uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników konta,
 2. zakres korzystania z e-Urzędu Skarbowego,
 3. uprawnienia użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym
 4. rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym,

mając na względzie sprawną obsługę wniosków, potrzebę upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami KAS, zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności przekazywanych danych oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Ordynacja podatkowa – sposób uwierzytelniania użytkowników na PUESC

Przepisy określiły, że uwierzytelnianie użytkowników na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) może nastąpić przez podanie identyfikatora użytkownika i hasła, przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej lub przy użyciu certyfikatu wydanego w aplikacji mobilnej.

Ordynacja podatkowa – pisma niewymagające opatrzenia podpisem lub pieczęcią

Przepisy określiły rodzaje pism, których złożenie nie wymaga opatrzenia podpisem lub pieczęcią uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym.

Ordynacja podatkowa – zmiany w zaświadczeniach wydawanych przez organy podatkowe

Wprowadzone przepisy obejmują zmiany w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W) oraz w zaświadczeniu o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) oraz od osób prawnych (ZAS-DP). Ponadto dodano nowy wzór zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), w którym uwzględniono rozszerzony zakres informacji o wysokości uzyskanego przychodu.

Ordynacja podatkowa – wyznaczenie organów KAS do wykonywania zadań Szefa KAS

Przepisy wyznaczyły właściwych naczelników urzędów skarbowych do przyjmowania, obsługi oraz udostępniania informacji składanych przez spółki nieruchomościowe. W przypadku płatników CIT, wyznaczony został naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla spółki nieruchomościowej (jeżeli spółka jest podatnikiem CIT) lub naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dla adresu siedziby spółki nieruchomościowej (jeżeli spółka nie jest podatnikiem CIT). W przypadku, gdy spółka nieruchomościowa nie ma ustalonego odpowiednio na ostatni dzień jej roku podatkowego albo roku obrotowego adresu siedziby na terytorium Polski, do wykonywania zadań Szefa KAS wyznaczono Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu. Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu jest również właściwy dla podatnika będącego wspólnikiem spółki nieruchomościowej, który nie ma adresu siedziby na terytorium Polski.

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»