Alerty Prawne listopad 2020

10 listopada 2020 r. weszło w życie:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.  LINK.

12 listopada 2020 r. weszło w życie:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. LINK.

13 listopada 2020 r. weszło w życie:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. LINK.

30 listopada 2020 r. ogłoszona została ustawa o opodatkowaniu spółek komandytowych podatkiem dochodowym CIT:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. LINK. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

30 listopada 2020 r. weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. LINK.

 

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»