Ważne zmiany w przepisach podatkowych – grudzień 2022

Akcyza – znakowanie i barwienie wyrobów energetycznych

Zmiana polega na wprowadzeniu nowego znacznika wyrobów energetycznych o nazwie handlowej „ACCUTRACE™ PLUS” zamiast obecnie obowiązującego „Solvent Yellow 124”. Zmiana umożliwia także stosowanie, obok wskazanych w dotychczasowym rozporządzeniu barwników, innych substancji barwiących pod warunkiem, że będą to substancje tego samego typu oraz umożliwią niezawodne odróżnienie od nieoznakowanych wyrobów energetycznych.Podatek dochodowy – zaniechanie poboru podatku dochodowego

Podatek dochodowy od osób fizycznych nie będzie pobierany od środków otrzymanych przez osoby fizyczne przeznaczonych z funduszu leśnego na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 


Podatek dochodowy – zaniechanie poboru podatku dochodowego związanego z przekształceniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy określonych dochodów, uzyskanych przez podatników powstałych w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółki kapitałowe. Rozporządzenie przewiduje, że zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

 


Podatek dochodowy – zaniechanie poboru podatku związanego z umorzeniem subwencji udzielanej przez Polski Fundusz Rozwoju

Przepisy rozszerzają zakres zaniechania poboru podatku w związku z umorzeniem subwencji udzielanej przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zaniechanie ma dotyczyć dochodów uzyskanych do dnia 31 grudnia 2023 r.

 


Podatek dochodowy – zaniechanie poboru podatku dochodowego związanego z kredytem hipotecznym na cele mieszkaniowe

Przedłużono do dnia 31 grudnia 2024 r. okres zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

 


Procedura podatkowa – upoważnienie do wykonywania zadań z zakresu informacji o schematach podatkowych

Przepisy upoważniają Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie – do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących informacji o schematach podatkowych. Upoważnienie dotyczy w szczególności zadań związanych z nadawaniem numeru schematu podatkowego (NSP), przekazywaniem potwierdzenia nadania NSP, odmową nadania NSP, unieważnianiem NSP, odmową wszczęcia postępowania w sprawie nadania NSP i umarzaniem wskazanego postępowania.

 


Procedura podatkowa – upoważnienie do wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Wprowadzone przepisy upoważniają naczelników urzędów celno-skarbowych w szczególności do:

  1. dokonywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego,
  2. dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi,
  3. żądania przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową informacji, zestawień lub adresów IP w celu wykonywania ww. zadań,
  4. żądania blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny.

Procedura podatkowa – aktualizacja wzorów formularzy

Przepisy określiły nowe wzory dla następujących formularzy:

  1. Wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-1,
  2. Wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG,
  3. Wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS.

Wprowadzone zmiany uwzględniają możliwość podania adresu do doręczeń w systemie ePUAP.

 


Procedura podatkowa – rozszerzenie funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego

Przepisy przewidują rozszerzenie zakresu spraw załatwianych w e-Urzędzie Skarbowym o generowane automatycznie informacje objęte tajemnicą skarbową udostępniane komornikom sądowym. Umożliwiono również wykorzystanie e-Urzędu Skarbowego do dokonywania doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a naczelnikiem urzędu skarbowego lub Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w sprawach pozostających we właściwości komornika sądowego

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami