Definicja korzyści podatkowej

Co to jest korzyść podatkowa? W art. 3 pkt 18 Ordynacji podatkowej (OrdPu) określona jest definicja korzyści podatkowej. Zgodnie z tym artykułem korzyścią podatkową jest:

1. niepowstanie zobowiązania podatkowego,

2. odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości,

3. powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,

4. powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku,

5. podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku,

6. brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika jeżeli wynika ono z niepowstania zobowiązania podatkowego, odsunięcia w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenia jego wysokości.

Od 15 lipca 2016 r. w polskim systemie prawnym obowiązuje klauzula przeciw unikaniu opodatkowania.  Jaki jest cel klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania? Przede wszystkim chodziło o stworzenie norm prawnych zapobiegających unikaniu opodatkowania w formach agresywnych.  Podatnik unika opodatkowania jeśli jego działania są zgodne z prawem i mają na celu osiągnięcie zamierzonego efektu ekonomicznego, jednak efekt ten jest osiągnięty w taki sposób, którego zwykle się nie stosuje.  Tego typu działania to tzw. agresywna optymalizacja podatkowa bazująca na przepisach podatkowych sprzecznych z ich celem i przedmiotem i nie mająca nic wspólnego z bezpiecznym planowaniem podatkowym.

 

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»