Jawność rozpraw w sprawach o rozwód i separację

Co do zasady rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

Na mocy art. 427 k.p.c. w sprawach o rozwód lub o separację nastąpiło ograniczenie zasady jawności postępowania. Regułą jest, że posiedzenia w tych sprawach odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Wynika to z charakteru tych spraw, często dotyczących intymnych i osobistych problemów małżonków, które nie powinny być ujawniane w obecności osób postronnych.

Podczas rozprawy odbywającej się przy drzwiach zamkniętych na sali sądowej mogą być obecne tylko osoby wymienione w art. 154 § 1 k.p.c. tj. strony, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony.

Publiczne rozpoznanie sprawy o rozwód lub o separację może nastąpić wyłącznie na wniosek obu stron i to pod warunkiem, że według swobodnej oceny sądu jawność nie zagraża moralności. W wypadku gdy sąd uzna, że jawność zagraża moralności – oddali wniosek stron w przedmiocie publicznego rozpoznania sprawy. Postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o publiczne rozpoznanie sprawy nie jest zaskarżalne.

Ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie odbywa się publicznie – art. 154 § 2 k.p.c.  Ale jeżeli sprawa była rozpoznawana przy drzwiach zamkniętych to sędzia może zaniechać wygłaszania ustnego uzasadnienia (art. 326 § 3 k.p.c.).

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami