Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Bardzo ważne jest aby kontrolować czy nie zbliża się termin przedawnienia długu. Wszystkie  działania związane z windykacją i ewentualnym wniesieniem sprawy do sądu należy podejmować odpowiednio wcześnie, dzięki czemu uniknie się sytuacji, w której należności ulegną przedawnieniu. Należy też być świadomym, że niektórzy dłużnicy mogą celowo przeciągać proces spłaty należności, czekając na ich przedawnienie.

Jakie są terminy przedawnienia?

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. odsetki, raty) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata.

• 6 lat – ogólny termin przedawnienia
• 3 lata – termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
• 6 lat – termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd

W jaki sposób liczy się termin przedawnienia?

Jeśli termin przedawnienia wynosi dwa lub więcej lat – bieg takiego terminu przedawnienia kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego.

W jaki sposób przerywa się bieg przedawnienia?

Bieg przedawnienia, poza pewnymi wyjątkami, rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
Bieg przedawnienia można przerwać gdy:
• dłużnik uznał na piśmie swoje zobowiązanie,
• sprawa zostaje skierowana do sądu,
• podejmujemy mediacje z dłużnikiem.

Przedawnienie roszczenia w stosunkach z konsumentami.

Zgodnie z art. 117§21 k.c. po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.
W praktyce oznacza to, że jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu to sąd będzie z urzędu badać, czy upłynął termin przedawnienia. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów obu stron, nie uwzględniać upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Sąd w takiej sytuacji rozważy w szczególności: długość terminu przedawnienia, długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia, charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»