Kontrola skarbowa

Liczba kontroli podatkowych w Polsce rośnie. W pierwszym półroczu 2022 roku liczba ta wynosiła 8486 co oznacza wzrost o 16,4 % w skali roku.

Zgodnie a art. 282b ustawy Ordynacja Podatkowa, organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.  
Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody lub wniosku kontrolowanego. W razie wyrażenia zgody lub złożenia wniosku ustnie kontrolujący sporządza adnotację. 
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera:
1) oznaczenie organu;
2) datę i miejsce wystawienia;
3) oznaczenie kontrolowanego;
4) wskazanie zakresu kontroli;
5) pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
6) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Dobre przygotowanie do kontroli podatkowej w firmie może pomóc uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z naruszeniem przepisów podatkowych i prowadzeniem nieprawidłowej dokumentacji księgowej.

Jak przygotować się do kontroli podatkowej i poradzić sobie z kontrolą skarbową?

  1. Przeprowadź wewnętrzną kontrolę tj. sprawdź czy wszystkie dokumenty i księgi podatkowe są w porządku i czy wszystkie transakcje zostały poprawnie zaksięgowane. W razie potrzeby należy wprowadzić poprawki lub uzupełnić brakujące dokumenty.
  2. Upewnij się czy wszystkie dokumenty są dostępne w firmie lub twoim biurze rachunkowym.
  3. Skonsultuj się z księgowym, który pomoże w przygotowaniu dokumentów i udzieli porad w zakresie prawidłowego rozliczenia podatkowego.
  4. Sprawdź czy systemy podatkowe (programy księgowe) są zgodne z obowiązującymi przepisami.
  5. W przypadku kontroli skarbowej należy przekazać niezbędne dokumenty a w razie potrzeby, zawsze można poprosić o wsparcie księgowego.

Przygotowanie do kontroli podatkowej wymaga czasu i pracy, ale pomoże uniknąć problemów związanych z naruszeniem przepisów podatkowych.

Jak biuro rachunkowe może pomóc w kontroli skarbowej?

Biuro rachunkowe, które rozlicza podatki ma dostęp do pełnej dokumentacji finansowej firmy, co pozwala na szybkie znalezienie potrzebnych danych. Może też pomóc w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do kontroli podatkowej, takiej jak księgi rachunkowe, faktury, umowy oraz inne dokumenty finansowe. 

Biuro rachunkowe może również reprezentować firmę w postępowaniu kontrolnym i komunikować się z organami skarbowymi w czasie kontroli w celu wyjaśnienia wątpliwości  i udzielenia odpowiedzi na pytania.

Obrona przed odpowiedzialnością karną skarbową

5/5 - (49 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami