Krajowy Rejestr Zadłużonych

Od 1 lipca 2021 roku rusza Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). KRZ ma być jawny, dostępny przez Internet i każdy ma prawo zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi. Jednym z kryteriów wyszukiwania danych w rejestrze ma być numer PESEL w przypadku osób fizycznych i nr KRS w przypadku podmiotów gospodarczych.

Prosty dostęp do informacji zawartych w rejestrze umożliwi weryfikację przyszłych kontrahentów i pracowników pod kątem ich niewypłacalności, oraz przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Podmioty, których dane będą ujawniane w KRZ

W KRZ ujawniane będą informacje o:

1) osobach fizycznych, osobach prawnych (m.in. spółki z o.o. i akcyjne) oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania:

  • restrukturyzacyjne w rozumieniu Prawa Restrukturyzacyjnego,
  • upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
  • zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 ust. 1 Prawa upadłościowego),
  • w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;

2) wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli:

  • ogłoszono upadłość spółki, 
  • wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki 
  • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 Prawa upadłościowego (majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów);

3) osobach fizycznych, osobach prawnych (m.in. spółki z o.o. i akcyjne) oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału ZUS z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;

4)  osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 roku poz. 55 ze zm.).

Upadłość konsumencka

umorzenie długów

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami