Krajowy Rejestr Zadłużonych

Od 1 lipca 2021 roku rusza Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). KRZ ma być jawny, dostępny przez Internet i każdy ma prawo zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi. Jednym z kryteriów wyszukiwania danych w rejestrze ma być numer PESEL w przypadku osób fizycznych i nr KRS w przypadku podmiotów gospodarczych.

Prosty dostęp do informacji zawartych w rejestrze umożliwi weryfikację przyszłych kontrahentów i pracowników pod kątem ich niewypłacalności, oraz przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Podmioty, których dane będą ujawniane w KRZ

W KRZ ujawniane będą informacje o:

1) osobach fizycznych, osobach prawnych (m.in. spółki z o.o. i akcyjne) oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania:

  • restrukturyzacyjne w rozumieniu Prawa Restrukturyzacyjnego,
  • upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
  • zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 ust. 1 Prawa upadłościowego),
  • w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;

2) wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli:

  • ogłoszono upadłość spółki, 
  • wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki 
  • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 Prawa upadłościowego (majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów);

3) osobach fizycznych, osobach prawnych (m.in. spółki z o.o. i akcyjne) oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału ZUS z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;

4)  osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 roku poz. 55 ze zm.).

Upadłość konsumencka

umorzenie długów

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»