Księgowość przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalania z prowadzenia księgowości. Jak ewidencjonować przychody i koszty w okresie zawieszenia działalności gospodarczej? Jakie są obowiązki księgowe po wznowieniu oraz przy likwidacji firmy?

Podatkowa ksiega przychodów i rozchodów

Jeśli w firmie prowadzona jest uproszczona księgowość – podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR), to prowadzi się ją także w okresie zawieszenia.

W okresie zawieszenia nie można co do zasady osiągać przychodów z bieżącej działalności gospodarczej. Można natomiast uzyskać przychód:

 • z należności powstałych przed datą zawieszenia,
 • ze sprzedaży własnych środków trwałych i wyposażenia.

W trakcie zawieszenia można też ponosić koszty. Mogą to być:

 • czynsz za wynajem lokalu,
 • opłaty za media (np. telefony, gaz, woda, energia elektryczna),
 • podatek od nieruchomości,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • opłaty ze serwis internetowy,
 • opłaty za ochronę obiektów firmowych,
 • składki na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów firmowych,
 • składki na ubezpieczenia majątkowe,
 • raty leasingowe za okres zawieszenia działalności,
 • opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Ryczałt

Jeśli firma rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w czasie zawieszenia firmy również prowadzi się ewidencję przychodów. Ujmuje się w niej tylko przychody uzyskane w okresie zawieszenia działalności gospodarczej:

 • z należności powstałych przed datą zawieszenia
 • ze sprzedaży własnych środków trwałych i wyposażenia.

Ryczałtowcy nie ewidencjonują kosztów uzyskania przychodów.

Pełna księgowość

Jeśli firma ma pełną księgowość (księgi rachunkowe) można być zwolnionym z obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości,
m.in. zamykania ksiąg rachunkowych, o ile działalność była zawieszona przez cały rok obrotowy.

Można nie zamykać ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, jeżeli spełnisz łącznie następujące warunki:

 • działalność w roku obrotowym przez cały czas pozostawała zawieszona,
 • nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych i nie występowały inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych w okresie zawieszenia działalności pociąga za sobą zwolnienie z innych obowiązków, m.in. składania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym działalność przez cały ten okres była zawieszona. Możesz również odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego.

Jeśli działalność została zawieszona na krótszy okres, np. pół roku, konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok obrotowy i sporządzenie sprawozdania finansowego.

 

Uproszczona forma opodatkowania działalności

Usługa dla spółek i dużych firm

5/5 - (4 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»