Ochrona autorskich praw majątkowych

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych – utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (np. fotografie, rysunki, teksty czy utwory muzyczne). Zatem nie tylko artyści czy profesjonaliści są twórcami lecz również każdy z nas np. wykonując zdjęcia czy rysunki albo pisząc teksty. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bardzo często utwory powstają jako przejawy kreatywnych działań przedsiębiorców i dążenia do wprowadzania innowacyjności (np. teksty reklam, grafiki na stronach internetowych itd.).

Co do zasady autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do tych utworów przysługują ich twórcy, chyba że zostały one przeniesione w drodze odrębnej umowy na rzecz osoby trzeciej. Z kolei osoba, która korzysta z utworu bez tytułu prawnego (np. umowy licencyjnej czy zgody twórcy) dopuszcza się naruszenia autorskich praw majątkowych.

Co w przypadku naruszeń praw?

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1) zaniechania naruszania;

2) usunięcia skutków naruszenia;

3) naprawienia wyrządzonej szkody:

  1. a) na zasadach ogólnych albo
  2. b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

4) wydania uzyskanych korzyści.

 

Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, Sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich. Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe.

Konkludując, w przypadku naruszenia naszych autorskich praw majątkowych przez osobę trzecią (np. konkurencyjna firma) nie jesteśmy pozbawieni ochrony prawnej, a w niektórych przypadkach niezależnie od ochrony przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w grę może także wchodzić ochrona z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5/5 - (36 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»