Podział majątku po rozwodzie

Kiedy już mamy za sobą trudy związane z rozwodem, przychodzi moment na podział majątku po rozwodzie. Zdecydowanie warto jest przejść przez ten proces, aby poszczególne elementy składowe majątku stały się własnością już nie obojga małżonków, a jednego z nich.

Procedura związana z podziałem majątku po rozwodzie

Podział majątku można przeprowadzić poprzez orzeczenie sądu lub polubownie, czyli w wyniku zawarcia umowy. Należy podkreślić, że podział może się dokonać nawet kilka lat po rozwodzie, gdyż roszczenie nie ulega przedawnieniu. Na jego ostateczny wynik nie ma wpływu fakt, komu sąd przyznał opiekę na dziećmi oraz czy nastąpił rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków.

Jeśli podział majątku dokonuje się na podstawie zawarcia umowy, może ona być zawarta w formie dowolnej. Natomiast jeśli w skład wspólnego majątku małżonków wchodzi nieruchomość, umowa ta musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

W sytuacji, kiedy małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii podziału, występują w tej sprawie do sądu. Majątek wspólny dzieli się po połowie, lecz zdarza się, że jedno z małżonków poświęciło więcej nakładów finansowych lub czasu na jego zgromadzenie. Powodem nierównego podziału majątku może być również długotrwała separacja albo rażące naruszenie obowiązków wobec rodziny. Wtedy jedno z małżonków może żądać, aby sąd ten fakt uwzględnił przy ostatecznym podziale. Jednakże jest on zobowiązany swoje żądania udowodnić.

Sam wniosek najlepiej, jeśli zostałby sporządzony przez specjalizującego się w tego typu sprawach adwokata. Składa się go do sądu okręgowego, jeśli jest składany razem z pozwem o rozwód albo do sądu rejonowego.

Najlepszą sytuacją jest, gdy małżonkowie jeszcze przed rozwodem dojdą sami do zgodnego porozumienia w kwestii podziału majątku. Wtedy sąd okręgowy od razu przy orzekaniu rozwodu dokonuje podziału majątku małżonków za ich obopólną zgodą.

Do majątku wspólnego nie mają prawa dzieci. Jednak przy podziale domu lub mieszkania sąd powinien wziąć pod uwagę potrzeby mieszkaniowe strony, która będzie sprawowała główną opiekę nad dziećmi. W sytuacji, kiedy dom lub mieszkanie są wzięte na kredyt, należy pamiętać o tym, że sąd dokonuje podziału tylko aktywów. Pasywa, których przykładem są kredyty, nie są przez niego dzielone.

Czas trwania procedury o podział majątku po rozwodzie

Nie można jednoznacznie określić, ile taka sprawa o podział majątku po rozwodzie będzie trwała i z jakimi kosztami będzie się ona wiązała. Wszystko zależy od tego, czy małżonkowie sami dojdą do porozumienia w kwestii podziału, czy też sprawę będzie musiał od początku do końca rozpatrzeć sąd. Sprawy skonfliktowanych w tych kwestiach małżonków mogą być bardzo długotrwałe i wtedy generują sporo kosztów. Warto więc dojść do porozumienia i spisać między sobą umowę w formie aktu notarialnego.

Rozwód i podział majątku

Zadbamy o Twoje prywatne sprawy

5/5 - (71 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»