Na czym polega postępowanie nakazowe?

Jeżeli kontrahent nie reguluje swoich zobowiązań i ma zaległości w zapłacie, możemy skierować sprawę do sądu w ramach postępowania nakazowego.

Pozew

Sąd rozpoznaje sprawę na pisemny wniosek a właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy lub okręgowy. Aby skierować sprawę do sądu należy ustalić jego właściwość miejscową i rzeczową. Sądem właściwym miejscowo jest sąd, w którego okręgu pozwany (dłużnik) ma siedzibę. Sądem właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy lub okręgowy. Sprawy o zapłatę, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 000 zł rozpoznaje sąd okręgowy. Sprawy o zapłatę poniżej 75 000 zł należy kierować do sądu rejonowego.

Należy też prawidłowo określić wartość przedmiotu sporu (kwotę jakiej dochodzimy w sądzie) aby dobrze wyliczyć wysokość opłaty od pozwu, bez której sąd nie rozpozna sprawy.

• do 500 zł – opłata w kwocie 30 zł
• ponad 500 zł do 1500 zł – opłata w kwocie 100 zł
• ponad 1500 zł do 4000 zł – opłata w kwocie 200 zł
• ponad 4000 zł do 7500 zł – opłata w kwocie 400 zł
• ponad 7500 zł do 10 000 zł – opłata w kwocie 500 zł
• ponad 10 000 zł do 15 000 zł – opłata w kwocie 750 zł
• ponad 15 000 zł do 20 000 zł – opłata w kwocie 1000 zł

Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 zł pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 zł.
Postępowanie nakazowe jest tańszym postępowaniem i należy zapłacić 1/4 opłaty, ale opłata nie może być niższa niż 30 zł.
Np. jeśli dochodzimy w sądzie kwoty 30 000 zł, to opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym wyniesie 375 zł (1/4 x 1 500 zł).

Jakie dokumenty dołączamy do pozwu? Takie, na które się powołujemy (np. umowy, faktury) w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii. Do pozwu dołączamy również jego odpis wraz z odpisami wszystkich załączników Jeśli pozew wnosi pełnomocnik, np. adwokat, radca prawny, należy do pozwu dołączyć pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

Nakaz zapłaty

Zgodnie z art. 485 k.p.c. sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:
• dokumentem urzędowym,
• zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
• wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

W wydanym nakazie zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie (czyli np. spłacić dług) w całości wraz z kosztami albo wnieść do sądu w tym terminie zarzuty (czyli zakwestionować zasadność pozwu). Odpis nakazu zapłaty otrzymuje powód i pozwany.
Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

Rozprawa

Jeżeli pozwany wniesie do sądu zarzuty – sąd wyznacza rozprawę. Podczas rozprawy każda ze stron przedstawia swoje żądania i wnioski oraz dowody na poparcie swoich twierdzeń.

Wyrok

Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok. Sąd w wyroku w całości lub w części utrzymuje w mocy nakaz zapłaty albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu. Od wyroku sądu pierwszej instancji można złożyć apelację do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji – sąd apelacyjny. Warto wiedzieć. Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku może przysługiwać skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Skargi nie można składać w sprawach o zapłatę, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50 tys. zł.

Egzekucja komornicza

Po wydaniu prawomocnego wyroku można skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego.

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»