„Trzy siódemki” – art. 777 §1 pkt 5 kpc

Zgodnie z art. 777 §1 pkt 5 kpc tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Przepis ten wyróżnia następujące elementy, które powinno zawierać oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc:

  1. określenie dłużnika i wierzyciela,
  2. oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji,
  3. oznaczenie świadczenia pieniężnego (do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej),
  4. określenie zdarzenia, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku,
  5. określenie terminu, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Poddanie sie egzekucji w akcie notarialnym

Co taki zapis oznacza w praktyce dla wierzyciela?   Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym daje wierzycielowi, dochodzącemu swych roszczeń możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. Posiadając już akt notarialny opatrzony taką klauzulą, można z kolei udać się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Egzekucja z aktu notarialnego

Akt notarialny zawierający właściwie sformułowane poddanie się egzekucji z „trzech siódemek” i nadaną przez sąd klauzulę wykonalności jest dokumentem równym wyrokowi sądu w sprawie o zapłatę należności. A zatem wierzyciel bez konieczności prowadzenia długiego procesu sądowego, może dochodzić zapłaty i skierować sprawę do komornika, który przeprowadzi egzekucję z majątku dłużnika. Taka uproszczona procedura ma celu szybkie odzyskanie swoich należności.

Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie? Zadzwoń lub napisz do nas.

tel.: 32 265 40 00

e-mail: sekretariat@volenti.pl

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»