„Trzy siódemki” – art. 777 §1 pkt 5 kpc

Zgodnie z art. 777 §1 pkt 5 kpc tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Przepis ten wyróżnia następujące elementy, które powinno zawierać oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc:

  1. określenie dłużnika i wierzyciela,
  2. oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji,
  3. oznaczenie świadczenia pieniężnego (do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej),
  4. określenie zdarzenia, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku,
  5. określenie terminu, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Poddanie sie egzekucji w akcie notarialnym

Co taki zapis oznacza w praktyce dla wierzyciela?   Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym daje wierzycielowi, dochodzącemu swych roszczeń możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. Posiadając już akt notarialny opatrzony taką klauzulą, można z kolei udać się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Egzekucja z aktu notarialnego

Akt notarialny zawierający właściwie sformułowane poddanie się egzekucji z „trzech siódemek” i nadaną przez sąd klauzulę wykonalności jest dokumentem równym wyrokowi sądu w sprawie o zapłatę należności. A zatem wierzyciel bez konieczności prowadzenia długiego procesu sądowego, może dochodzić zapłaty i skierować sprawę do komornika, który przeprowadzi egzekucję z majątku dłużnika. Taka uproszczona procedura ma celu szybkie odzyskanie swoich należności.

Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie? Zadzwoń lub napisz do nas.

tel.: 32 265 40 00

e-mail: sekretariat@volenti.pl

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami