Upadłość konsumencka. Co zrobić, gdy nie jesteśmy w stanie spłacać swoich zobowiązań?

Czasem życie tak się układa, że tracimy płynność finansową. Chcąc z niej wyjść, korzystamy z kolejnych pożyczek, chwilówek, kredytów, co jeszcze bardziej zapętla całą sytuację. Wyjściem może okazać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jakie trzeba spełnić warunki, żeby z niej skorzystać? Czy rzeczywiście jest to dobra opcja dla dłużnika?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to procedura sądowa, której celem jest oddłużenie osoby prywatnej z zobowiązań, jeżeli nie jest ona w stanie ich spłacić. Nie mogą skorzystać z niej przedsiębiorcy, dotyczy ona bowiem tylko osób prywatnych lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Podstawowym warunkiem pozwalającym skorzystać z tej opcji jest niewypłacalność. Jednak musi ona wynosić nie mniej niż 3 miesiące. Niewypłacalność występuje w sytuacji, kiedy miesięczne wynagrodzenie konsumenta jest niższe niż jego wydatki oraz spłaty długów.

Efektem upadłości konsumenckiej jest albo spłacenie wierzycieli z majątku dłużnika, albo całościowe lub częściowe umorzenie długów. Jednocześnie dłużnik ze statusem upadłego jest zwolniony z egzekucji komorniczej. W rezultacie pozwala mu to na prowadzenie bezpiecznego i godnego życia.

Warunki uprawniające do złożenia wniosku o upadłość konsumencką

Zgodnie z ustawą dotycząca upadłości konsumenckiej dłużnik musi być niewypłacalny. To podstawowy warunek, który musi spełnić. Oznacza to, że nie jest w stanie utrzymać odpowiedniego poziomu życia swojego i swojej rodziny z bieżących przychodów. Jednocześnie nie stać go na regularne spłacanie zobowiązań. Niemożliwość spłacenia wyłącznie jednego kredytu już pozwala na rozpoczęcie procedury związanej z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Dodatkowo dłużnik musi mieszkać na terenie Polski, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – powinien złożyć wniosek o wykreślenie działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Zgodnie z przepisami wysokość zadłużenia oraz okres niewypłacalności nie mają znaczenia. Dodatkowo sądy nie oddalają wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli konsumenci sami doprowadzili do zadłużenia w sposób umyślny, czy też w wyniku rażącego niedbalstwa. Upadłość konsumencka nie może jednak być ogłoszona w związku z niepłaceniem alimentów.

Procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej

Procedura związana z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej rozpoczyna się złożeniem odpowiedniego wniosku w sądzie. Może go złożyć zarówno dłużnik, wierzyciel, jak i Kancelaria Adwokacka reprezentująca interesy swoje klienta. Skorzystanie z tej opcji gwarantuje poprawne wypełnienie wniosku, dostarczenie dokumentów w odpowiednim terminie, a w rezultacie dużą oszczędność czasu, co przekłada się na szybsze ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Do wniosku należy dołączyć wykaz majątku dłużnika wraz z jego szacunkową wyceną, wartość posiadanych środków pieniężnych – zarówno w gotówce, jak i na kontach bankowych czy lokatach, – listę wierzycieli z posiadanym wobec nich zadłużeniem oraz wszelkie dowody potwierdzające zadłużenie i niewypłacalność. W załatwieniu wszelkich związanych z powyższymi dokumentami formalności z pewnością pomogą wykwalifikowaniu adwokaci. 

Wraz ze składaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy również uregulować opłatę sądową. Chociaż ustawa przewiduje, że decyzja powinna być wydana w ciągu 3 miesięcy. 

Usprawnienia dla dłużnika

Aby ułatwić konsumentom uzyskanie status upadłości konsumenckiej, prawo zezwala dłużnikowi na niepodawanie powodów niewypłacalności, nawet jeżeli dowody wskazują na celowe działanie dłużnika. Zamiast wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik ma także możliwość złożenia wniosku o zawarcie ugody z wierzycielem. Dodatkowym usprawnieniem jest także możliwość składania wniosków w systemie teleinformatycznym oraz online.

Etapy oddłużania

W pierwszym etapie następuje likwidacja majątku dłużnika. Syndyk weryfikuje listę wierzycieli, spienięża majątek dłużnika, a sąd tworzy plan spłaty długów. Zwykle ta część może przeciągnąć się do 1,5 roku. Plan spłat rozpisany jest na 12, 24 lub 36 miesięcy. W tym okresie dłużnik może wpłacić określoną kwotę przeznaczoną na uregulowanie długów. Jeżeli sytuacja dotyczy dłużnika, który z premedytacją doprowadził do powstania należności, okres spłaty może sięgać nawet 7 lat. Natomiast całe postępowanie trwa około 5 lat. Taki scenariusz występuje w przypadku realizacji planu spłaty. Sąd ma jednak jeszcze inne możliwości.

Podczas rozprawy sąd może również umorzyć część lub całość zadłużenia. W przypadku częściowego umorzenia, sąd ustala plan spłat oraz może nakazać sprzedaż mienia dłużnika. Otrzymane pieniądze będą przeznaczone na spłatę zobowiązań.

Procedury oddłużania

Postępowanie związane z oddłużaniem może być przeprowadzone poprzez procedurę uproszczoną, ogólną lub jako porozumienie zawarte na zgromadzeniu wierzycieli. W ostatnim przypadku upadłość nie jest ogłaszana.

Procedura uproszczona może zostać przeprowadzona wyłącznie w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika i jeżeli sytuacja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w trybie ogólnym. W efekcie tego postępowania następuje likwidacja majątku i opracowanie planu spłaty. W takiej sytuacji nie ma potrzeby wyznaczania sędziego-komisarza. Skargi dotyczące działalności syndyka składane są bezpośrednio w sądzie upadłościowym.

W trybie ogólnym, zwanym też zwykłym, procedura uruchamiana jest poprzez złożenia wniosku. Dłużnik może ubiegać się zarówno o przygotowanie planu spłaty, jak i umorzenie długu.

Ostatnia opcja zakłada możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Strony ustalają warunku spłaty. Dłużnik w tej sytuacji nie musi ogłaszać upadłości i tracić majątku, nie uzyskuje więc statusu upadłego. Jeżeli dłużnik we wniosku nie zastrzeże, że nie wyraża zgody na porozumienie z wierzycielami, wówczas – po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką – sąd również może przeprowadzić postępowanie o zawarcie układu.

Konsekwencje oddłużania

Chociaż ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje wstrzymaniem windykacji i postepowań egzekucyjnych, to jednak niesie ze sobą wiele innych konsekwencji. Dłużnik może być zmuszony pozbyć się części swojego majątku na rzecz spłaty wierzycieli. Syndyk może zająć część wynagrodzenia oraz środki zgromadzone na koncie bankowym. Chociaż prawo chroni obywatela i dłużnik nie może zostać bez dachu nad głową, to jednak dom lub mieszkanie mogą zostać zlicytowane. Wówczas konsument musi opuścić lokum. Część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zostanie mu przekazana na wynajem na okres od 12 do 24 miesięcy. Dłużnik nie może samodzielnie zarządzać wartościowymi rzeczami, które wpisane są na listę jako majątek. Nie może więc przepisać nieruchomości ani zaciągnąć żadnego kredytu. Natomiast w przypadku, kiedy konsument bezpodstawnie porzuci pracę, sąd może umorzyć postępowanie o ogłoszeniu upadłości.

Kiedy sąd może odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sąd ma także możliwość odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zgodnie z prawem upadłość nie może zostać ogłoszona, jeżeli dług powstał w okresie krótszym niż 3 miesiące. Również w przypadku powtórnie złożonego wniosku sąd może go odrzucić: gdy w ciągu 10 lat już raz doszło do umorzenia należności lub też w tym okresie czasu dłużnik działał na niekorzyść wierzycieli.

Upadłość konsumencka, zwłaszcza jeżeli przeprowadzana jest przez zespół doświadczonych adwokatów, może przynieść dłużnikowi wiele korzyści. Jednak niesie ze sobą również niebezpieczeństwa. Najlepiej uniknąć ich i oddać się w ręce profesjonalistów.

Upadłość konsumencka

umorzenie długów

5/5 - (42 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»