Upadłość konsumencka czy egzekucja?

Wiele osób zadaje sobie pytanie co wybrać, czy ogłosić upadłość czy też uczestniczyć w charakterze dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym?

Należy podkreslić, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest prawem dłużnika a nie jego obowiązkiem. Na pewno istotne znaczenie ma kwestia kosztów obu postępowań. Opłata z tytułu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 zł a dochodzenie roszczeń w trybie sądowym i egzekucyjnym wiąże się z obowiązkiem ponoszenia kosztów procesu i egzekucji. Egzekucja podwyższa stan zadłużenia dłuznika.

Postępowanie egzekucyjne może być prowadzone do wybranych składników majatku dłużnika lub odnosić się do całości majatku, Postępowanie upadłościowe obejmuje cały majątek dłużnika, która stanowi masę upadłości.

W postępowaniu upadłościowym wszystkie wierzytelności zaspokajane są w jednym postępowaniu prowadzonym przez syndyka. W postępowaniach egzekucyjnych dłużnik ma do czynienia z wieloma organami egzekucyjnymi (administracyjny, sądowy). Egzekucje mogą być wielokrotnie umarzane i wszczynane na nowo w przeciągu długiego czasu. 

Dłużnicy pozostający w związku małżeńskim w tzw. wspólności ustawowej posiadają z małżonkiem majątek wspólny obejmujący przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jeżeli jeden małzonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Organ egzekucyjny na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom zajmuje nieruchomości wchodzące w skład majątku wspólnego. Inna jest sytuacja współmałżonka upadłego. Jeżeli małzonkowie pozostawali w ustroju wspólności majatkowej, wówczas cały majatek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości. Małzonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi (art. 124 ust 3 PrUp).

Podstawowym atutem upadłości konsumenckiej jest możliwość oddłużenia, czyli umorzenia zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości i niezaspokojonych w wyniku likwidacji masy upadłości czy wykonania planu spłaty. Tymczasem wierzytelności egzekwowane w postępowaniy egzekucyjnym i niezaspokojone w wyniku egzekucji, mogą być dochodzone ponownie.

Upadłość konsumencka

umorzenie długów

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»