Usuwanie nieaktualnych wpisów z ksiąg wieczystych i aktualizacja ich treści

Często zdarza się, że treść KW jest niezgodna z aktualnym stanem prawnym. Konieczne jest wówczas usunięcie niezgodności w KW tzw. „czyszczenie” KW.

Wśród usług świadczonych przez Kancelarię VOLENTI znajduje się usuwanie nieaktualnych wpisów z ksiąg wieczystych.

Przykładami takich wpisów często są wygasłe z uwagi na śmierć uprawnionych, zrzeczenie się lub wygaśnięcie służebności osobiste i gruntowe, użytkowanie, hipoteki czy ostrzeżenia o prowadzonej z nieruchomości egzekucji.

Pomoc prawna obejmuje złożenie stosownego wniosku do Sądu wieczystoksięgowego oraz w razie potrzeby pozyskanie dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wykreślenia wpisu.

Udzielamy również pomocy w aktualizacji treści księgi wieczystej związanej z ujawnieniem nowych właścicieli nieruchomości (np. w wyniku spadkobrania, nabycia nieruchomości na licytacji komorniczej, podziału majątku byłych małżonków czy zniesienia współwłasności), ujawnieniem budynków, budowli i urządzeń wzniesionych na nieruchomości, dokonaniem wpisu prawa własności wskutek przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego itd.

W sprawach o bardziej skomplikowanym stanie faktycznym świadczymy również pomoc poprzez przygotowanie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym wywołanym wniesieniem tego pozwu.

5/5 - (2 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami