Usuwanie nieaktualnych wpisów z ksiąg wieczystych i aktualizacja ich treści

Często zdarza się, że treść KW jest niezgodna z aktualnym stanem prawnym. Konieczne jest wówczas usunięcie niezgodności w KW tzw. „czyszczenie” KW.

Wśród usług świadczonych przez Kancelarię VOLENTI znajduje się usuwanie nieaktualnych wpisów z ksiąg wieczystych.

Przykładami takich wpisów często są wygasłe z uwagi na śmierć uprawnionych, zrzeczenie się lub wygaśnięcie służebności osobiste i gruntowe, użytkowanie, hipoteki czy ostrzeżenia o prowadzonej z nieruchomości egzekucji.

Pomoc prawna obejmuje złożenie stosownego wniosku do Sądu wieczystoksięgowego oraz w razie potrzeby pozyskanie dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wykreślenia wpisu.

Udzielamy również pomocy w aktualizacji treści księgi wieczystej związanej z ujawnieniem nowych właścicieli nieruchomości (np. w wyniku spadkobrania, nabycia nieruchomości na licytacji komorniczej, podziału majątku byłych małżonków czy zniesienia współwłasności), ujawnieniem budynków, budowli i urządzeń wzniesionych na nieruchomości, dokonaniem wpisu prawa własności wskutek przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego itd.

W sprawach o bardziej skomplikowanym stanie faktycznym świadczymy również pomoc poprzez przygotowanie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym wywołanym wniesieniem tego pozwu.

5/5 - (10 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»