Ważne zmiany w przepisach podatkowych – czerwiec 2022

Podatek dochodowy – przedłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych

Przepisy przewidują przedłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych („informacja TPR”) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., przedłużono termin do dnia 30 września 2022 r. Dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., termin przedłużono o 3 miesiące

Dokumentacja cen transferowych

Przepisy określiły, że lokalna dokumentacja cen transferowych obejmuje informację o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, mających wpływ na podmiot powiązany, które zostały przeniesione w roku podatkowym i w roku poprzedzającym ten rok, jeżeli takie przeniesienie nastąpiło.

W przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, dokumentacja powinna zawierać informację, czy podmiot spełnił warunki kwalifikujące go jako mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę.

Podatek dochodowy – zaniechanie poboru podatku dochodowego

Przepisy przewidują zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiąganych przez uczelnie medyczne z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości w podmiocie leczniczym w formie spółki kapitałowej prowadzącym szpital. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami