Ważne zmiany w przepisach podatkowych – czerwiec 2022

Podatek dochodowy – przedłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych

Przepisy przewidują przedłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych („informacja TPR”) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., przedłużono termin do dnia 30 września 2022 r. Dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., termin przedłużono o 3 miesiące

Dokumentacja cen transferowych

Przepisy określiły, że lokalna dokumentacja cen transferowych obejmuje informację o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, mających wpływ na podmiot powiązany, które zostały przeniesione w roku podatkowym i w roku poprzedzającym ten rok, jeżeli takie przeniesienie nastąpiło.

W przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, dokumentacja powinna zawierać informację, czy podmiot spełnił warunki kwalifikujące go jako mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę.

Podatek dochodowy – zaniechanie poboru podatku dochodowego

Przepisy przewidują zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiąganych przez uczelnie medyczne z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości w podmiocie leczniczym w formie spółki kapitałowej prowadzącym szpital. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»