Ważne zmiany w przepisach podatkowych – kwiecień 2022

Podatek dochodowy – dokumentacja cen transferowych

Przepisy określiły, że lokalna dokumentacja cen transferowych obejmuje informację o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, mających wpływ na podmiot powiązany, które zostały przeniesione w roku podatkowym i w roku poprzedzającym ten rok, jeżeli takie przeniesienie nastąpiło.
W przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, dokumentacja powinna zawierać informację, czy podmiot spełnił warunki kwalifikujące go jako mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę.
Przepisy weszły w życie w dniu 8 kwietnia 2022 r.
 

Podatek dochodowy – informacja dotycząca spółek nieruchomościowych

Przepisy stanowią, że informacje dotyczące spółek nieruchomościowych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na dedykowanej stronie internetowej.
Dowodem złożenia informacji dotyczących spółek nieruchomościowych jest urzędowe poświadczenie odbioru. Powyższy sposób przesyłania informacji ma zastosowanie do spółek nieruchomościowych według stanu na ostatni dzień roku podatkowego przypadający po dniu 31 grudnia 2021 r., a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego przypadający po dniu 31 grudnia 2021 r.
Przepisy weszły w życie w dniu 13 kwietnia 2022 r.
 

Ordynacja podatkowa – delegacja uprawnień przez Szefa KAS

Przepisy stanowią, że do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych w zakresie PIT wyznaczony został Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.
Przepisy weszły w życie w dniu 28 kwietnia 2022 r.
 

Ordynacja podatkowa – przedłużenie terminu przekazywania informacji

Przedłużono do 30 września 2022 r. termin przekazywania informacji dotyczących spółki nieruchomościowej, której rok podatkowy lub obrotowy kończy się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Przepisy weszły w życie w dniu 31 marca 2022 r.
 

VAT – możliwość stosowania kas rejestrujących w formie oprogramowania

Przepisy wprowadziły możliwość stosowania kas rejestrujących mających postać oprogramowania w przypadku podatników świadczących usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).
Przepisy wejdą w życie w dniu 1 kwietnia 2022 r.
Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»