Ważne zmiany w przepisach podatkowych – listopad 2022

Akcyza – środki skażające alkohol etylowy (branża medyczna)

Zmiany dotyczą wyrobów medycznych (w tym do diagnostyki in vitro) i polegają na aktualizacji zapisów zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Najistotniejsze treści rozporządzenia dot.:
alkoholu izopropylowego,
producentów i upoważnionych przedstawicieli.
Przepisy weszły w życie w dniu 29 listopada 2022 r.
 

VAT – zwrot podatku VAT

Rozporządzenie podnosi do kwoty 22 080 zł limit zwrotu VAT dla personelu Agencji Frontex z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów do celów prywatnych.
Przepisy weszły w życie w dniu 17 listopada 2022 r.
 

VAT – zwolnienie z obowiązku kas fiskalnych dla sprzedaży węgla kamiennego

Przepisy zwalniają z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży węgla kamiennego dla gospodarstw domowych, jeżeli sprzedaż w całości jest udokumentowana fakturą.
Przepisy weszły w życie w dniu 3 listopada 2022 r. z mocą od 1 lipca 2022 r.
 

Procedura podatkowa – korzystanie z mikrorachunku podatkowego (branża wydobywcza oraz zadłużenia)

Przepisy rozszerzają katalog podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wpłacanych za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika o podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz opłatę za udzielenie informacji komornikom sądowym.
Opłaty za udzielenie informacji komornikom sądowym:
WRO – za udzielenie informacji,
WRO – za wydanie wypisu z rejestru zastawów lub zaświadczenia o:
a) braku wpisu zainteresowanego do rejestru zastawów lub
b) wpisie zainteresowanego do rejestru zastawów jako właściciela obciążonych zastawem skarbowym ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego wraz z odpowiednimi danymi,
TWPOD – za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym.
Podatek od wydobycia niektórych kopalin:
KOP-MS – miedź i srebro (w sprawie podatku),
P-KOP/MS – miedź i srebro (dla podatku),
KOP-RG – ropa naftowa i gaz ziemny (w sprawie podatku),
P-KOP/RG – ropa naftowa i gaz ziemny (dla podatku).
Przepisy weszły w życie w dniu 10 listopada 2022 r.
5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami