Ważne zmiany w przepisach podatkowych – maj 2022

Ordynacja podatkowa – wyznaczenie organu do obsługi sprawozdań finansowych

W przepisach wyznaczono Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

VAT – zakres zwolnienia z podatku od towarów i usług

Przepisy wprowadziły zwolnienie od podatku od towarów i usług dla usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, świadczone na rzecz:

  1. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
  2. samorządowych jednostek organizacyjnych,
  3. jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego niebędących społecznymi agencjami najmu – wyłącznie w celu wynajmu lub dzierżawy na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

VAT – warunki stosowania stawek obniżonych podatku od towarów i usług

Z listy towarów i usług, dla których zastosowanie miała stawka podatku VAT obniżona do 8% usunięto wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, systemy i zestawy zabiegowe, usługi napraw i konserwacji wyrobów oraz usługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku do tych wyrobów.

Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami