Ważne zmiany w przepisach podatkowych – maj 2022

Ordynacja podatkowa – wyznaczenie organu do obsługi sprawozdań finansowych

W przepisach wyznaczono Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

VAT – zakres zwolnienia z podatku od towarów i usług

Przepisy wprowadziły zwolnienie od podatku od towarów i usług dla usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, świadczone na rzecz:

  1. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
  2. samorządowych jednostek organizacyjnych,
  3. jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego niebędących społecznymi agencjami najmu – wyłącznie w celu wynajmu lub dzierżawy na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

VAT – warunki stosowania stawek obniżonych podatku od towarów i usług

Z listy towarów i usług, dla których zastosowanie miała stawka podatku VAT obniżona do 8% usunięto wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, systemy i zestawy zabiegowe, usługi napraw i konserwacji wyrobów oraz usługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku do tych wyrobów.

Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»