Ważne zmiany w przepisach podatkowych – styczeń 2023

Katalog zmian w zakresie CIT oraz PIT

Wprowadzone przepisy obejmują w szczególności:
1. podniesienie limitu transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”, których przekroczenie powoduje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, do kwoty 2 500 000 zł dla transakcji finansowej oraz do kwoty 500 000 zł dla pozostałych transakcji,
2. efektywne odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym do 1 stycznia 2024 r.,
3. uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”, które miały wyłączyć z kosztów podatkowych wybrane wydatki spółki na rzecz jej wspólników,
4. podniesienie limitu zwolnienia podatkowego dla spółek holdingowych z 95% do 100% kwoty uzyskanych dywidend,
5. wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia umożliwiającego zastosowanie obniżonej stawki tzw. podatku u źródła, zwolnienia podatkowego lub niepobranie podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zgodnie z projektem płatnik będzie mógł złożyć oświadczenie do końca drugiego miesiąca po miesiącu, w którym należności na rzecz podmiotu powiązanego przekroczyły kwotę 2 000 000 zł,
6. wyraźne wskazanie, że podstawą opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów jest suma określonych w przepisach wydatków, które zostały poniesione na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych,
7. umożliwienie zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów finansowania uzyskanego od podmiotów powiązanych i przeznaczonych na nabycie udziałów (akcji) w podmiotach niepowiązanych,
8. likwidacja obowiązku wykazania wierzytelności lub zobowiązań w związku z korzystaniem z „ulgi na złe długi”,
9. wprowadzenie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT-em) wydatków na samochody osobowe wykorzystywanych w celach prywatnych jako tzw. wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Przepisy weszły w życie w dniu 01.01.2023
 

Zastosowanie E-Urzędu Skarbowego

Przepisy umożliwiają wykorzystanie serwisu e-Urząd Skarbowy na potrzeby doręczania postanowień o przedłużeniu terminu 15-dniowego zwrotu VAT albo decyzji o odmowie dokonania zwrotu VAT. Ponadto, wydłużono do dnia 31 grudnia 2023 r. okres, na który są wydawane potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym.
Przepisy weszły w życie w dniu 01.01.2023
 

Obniżone stawki podatku VAT

Przepisy obejmują następujące zmiany:
1) kontynuacja obecnego zakresu stawek obniżonych VAT przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. (na podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej),
2) wprowadzenie stawki obniżonej 0% dla podstawowych środków spożywczych (np. mięsa, warzyw i owoców), które przed 1 lutego 2022 r. objęte były stawką 5%,
3) przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. okresu obowiązywania stawki 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie,
4) czasowe obniżenie (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.) stawki VAT do wysokości 8% na następujące towary wykorzystywane w produkcji rolnej:
– środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, o których mowa w ustawie o nawozach i nawożeniu;
– polepszacze gleby, środki wapnujące, biostymulatory, podłoża do upraw, produkty nawozowe mieszane składające się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego;
– nawozowe produkty mikrobiologiczne.
Przepisy weszły w życie w dniu01.01.2023
 

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur

Przepisy przewidują możliwość nadania dodatkowych uprawnień o ograniczonym charakterze w zakresie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur dla jednostki wewnętrznej jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby reprezentującej tę jednostkę wewnętrzną.
Dodatkowe uprawnienia (takie jak nadawanie, zmiana lub odbieranie uprawnień do korzystania z Systemu oraz wystawianie lub dostęp do faktur ustrukturyzowanych) w stosunku do dotychczasowych uprawnień przewidzianych w Krajowym Systemie e-Faktur pozwolą zarządzać uprawnieniami w jednostce wewnętrznej jednostki samorządu terytorialnego. Osoba posiadająca takie uprawnienie co do zasady nie będzie miała jednocześnie wglądu do faktur w innych jednostkach w ramach JST. Analogiczne rozwiązanie przewiduje się dla poszczególnych członków grup VAT w ramach danej grupy VAT.
Przepisy weszły w życie w dniu 01.01.2023
 

Normy szacunkowe dochodu

Przepisy określiły normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2023 w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przepisy weszły w życie w dniu01.01.2023
 

Wyłączenie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego

Przepisy przedłużają na 2023 rok wyłączenie w stosowaniu mechanizmu pay & refund (który co do zasady powoduje obowiązek pobrania podatku u źródła w ustawowej wysokości w przypadku przekroczenia progu 2 mln zł wypłat na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego) względem wypłat niektórych należności z tytułu papierów wartościowych.
Przepisy weszły w życie w dniu01.01.2023
 

Upoważnienie do przekazywania 1,5% podatku na rzecz OPP

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy pozostaje organem upoważnionym do przekazywania 1,5% podatku należnego do wskazanych przez podatników organizacji pożytku publicznego.
Przepisy weszły w życie w dniu 01.01.2023
 

Wyznaczenie organu właściwego do wykonywania niektórych zadań KAS

Do wykonywania zadań wierzyciela obowiązku wynikającego z decyzji lub postanowienia wydanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego, wyznaczono naczelnika urzędu skarbowego, na którego terytorialnym zasięgu działania znajduje się miejsce zamieszkania lub adres siedziby zobowiązanego w dniu wydania odpowiednio decyzji lub postanowienia.
Przepisy weszły w życie w dniu 17.01.2023
 

Sposób przesyłania deklaracji

Przepisy zwiększają katalog dokumentów, które mogą być przesyłane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z). Umożliwia to dołączanie dokumentu VAT-Z w formie elektronicznej do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
Ponadto, zakres deklaracji i podań, jakie mogą być podpisane przez użytkownika portalu podatkowego uległ rozszerzeniu o deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).
Zakres dokumentów, jakie mogą być podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego uległ rozszerzeniu o deklarację w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKCWW/AKC-WWn).
Zakres deklaracji i zgłoszeń, jakie mogą być podpisane podpisem zaufanym albo podpisem osobistym uległ rozszerzeniu o zgłoszenia planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wybranych wyrobów akcyzowych oraz deklarację uproszczoną w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA).
Przepisy weszły w życie w dniu 10.01.2023
 

Zwolnienie od podatku akcyzowego

Przepisy rozszerzają limit mocy generatorów na potrzeby zwolnienia od akcyzy dla jednostek samorządu terytorialnego, których jednostki organizacyjne zużywają energię elektryczną wyprodukowaną z odnawialnych źródeł energii. Ze zwolnienia od akcyzy będą mogły korzystać jednostki samorządu terytorialnego również wówczas, gdy łączna moc generatorów przekroczy 1 MW.
Ponadto do zastosowania obniżonej stawki akcyzy z tytułu produkcji piwa na terytorium kraju nie będzie obowiązku posiadania certyfikatu małego producenta.
Przepisy weszły w życie w dniu 01.01.2023
 

Darowizny i świadczenia związane z konfliktem na terytorium Ukrainy

Przepisy umożliwiają zaliczenie do kosztów podatkowych darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy dokonanych do 31 grudnia 2023 r. na rzecz:
organizacji pożytku publicznego,
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
podmiotów leczniczych,
wojewodów,
jednostek samorządu terytorialnego.
Powyższe darowizny oraz świadczenia nie będą opodatkowane ryczałtem od przychodów spółek (CIT estoński) jako tzw. dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Przepisy weszły w życie w dniu 28.01.2023
 

Zmiany w pliku JPK_VAT

Wprowadzone zmiany mają charakter doprecyzowujący. W szczególności, zmieniono nomenklaturę z „dokumentu wewnętrznego” na „dowód wewnętrzny” oraz uregulowano kwestie związane z możliwością oznaczania – WSTO_EE wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.
W załączniku do rozporządzenia dodano punkt wyjaśniajacy, że w przypadku niewpłacenia do urzędu skarbowego podatku terminie lub wpłacenia go w niepełnej wysokości deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na członka grupy VAT.
Przepisy weszły w życie w dniu 01.01.2023
 

Zwolnienie z obowiązku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Przepisy wprowadzają zwolnienie:
do dnia 31 grudnia 2024 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju (między innymi: piwa, alkoholu etylowego skażonego, olejów ropy naftowej, gazu ziemnego i pozostałych wyrobów gazowych, preparatów smarowych) oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze;
do dnia 19 maja 2024 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy cygar i cygaretek;
do dnia 20 maja 2026 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy cygar i cygaretek wprowadzonych do sprzedaży przed dniem 20 maja 2024 r.
Przepisy weszły w życie w dniu 01.01.2023
 

Katalog zmian w zakresie podatku akcyzowego

Wprowadzone przepisy przewidują w szczególności:
wydłużenie do dnia 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz (tzw. pojazdy „z wtyczką”),
rezygnację z obligatoryjnego potwierdzania zgodności ze stanem faktycznym przez naczelnika urzędu celnoskarbowego spisu wyrobów akcyzowych oznaczonych nieprawidłowo, nieważnymi znakami akcyzy lub uszkodzonymi znakami akcyzy, przeznaczonych do dalszej sprzedaży,
wyłączenie cygar i cygaretek z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych i jednocześnie objęcie znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak dla wyrobów spirytusowych i winiarskich,
uchylenie przepisu zobowiązującego podmiot do sporządzenia spisu wyrobów w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia wystąpienia zdarzeń lub od dnia ich wystąpienia (tj. uszkodzenia banderol, nieprawidłowego oznaczenia itp.), na rzecz obowiązku sporządzania takiego spisu w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży,
rozszerzenie wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej o podmioty produkujące tę energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.
Przepisy weszły w życie w dniu 01.01.2023
 

Zabezpieczenia akcyzowe

Przepisy określiły, że w przypadku podatnika, który nabywa wewnątrzwspólnotowo niektóre wyroby akcyzowe objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, generalne zabezpieczenie akcyzowe, do złożenia którego został on zobowiązany, powinno być oszacowane przez ten podmiot na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, które mają być objęte tym zabezpieczeniem.
Natomiast, w przypadku podmiotu posiadającego kilka statusów akcyzowych, który zamierza objąć jednym zabezpieczeniem akcyzowym swoje obecne lub przyszłe zobowiązania podatkowe albo obecne lub przyszłe zobowiązania podatkowe oraz opłatę paliwową, metodologia wyliczania takiego zabezpieczenia oparta była o dotychczasowe regulacje.
Przepisy weszły w życie w dniu 16.01.2023
5/5 - (6 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»