Właściwość sądu – zmiana procedury cywilnej

Zmianie uległ art. 34 KPC, który w dotychczasowej formie umożliwiał wytoczenie powództwa o zapłatę przed sąd właściwy miejscowo dla siedziby wierzyciela. Obecnie nie ma już takiej możliwości. Nowe brzmienie art. 34 KPC uprawnia do skorzystania z właściwości przemiennej w przypadku powództw o wykonanie umowy z tym zastrzeżeniem, że za miejsce wykonania umowy uważa się miejsce spełnienia świadczenia charakterystycznego dla umów danego rodzaju. W szczególności w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych za miejsce wykonania umowy uważa się miejsce, do którego rzeczy te zgodnie z umową zostały lub miały zostać dostarczone.

W przypadku, gdy towar jest odbierany przez klienta bezpośrednio z danego magazynu, to wówczas możemy złożyć pozew do sądu właściwego miejscowo dla danego magazynu. W przypadku, gdy towar jest wysyłany kontrahentowi, pozew można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca wydania towaru.

Aby uniknąć pozywania przed sądem właściwym dla kontrahenta, mozna zawierać z nim umowy obejmujące klauzulę prorogacyjną. Jest to klauzula wyboru sądu właściwego. 

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami