Właściwość sądu – zmiana procedury cywilnej

Zmianie uległ art. 34 KPC, który w dotychczasowej formie umożliwiał wytoczenie powództwa o zapłatę przed sąd właściwy miejscowo dla siedziby wierzyciela. Obecnie nie ma już takiej możliwości. Nowe brzmienie art. 34 KPC uprawnia do skorzystania z właściwości przemiennej w przypadku powództw o wykonanie umowy z tym zastrzeżeniem, że za miejsce wykonania umowy uważa się miejsce spełnienia świadczenia charakterystycznego dla umów danego rodzaju. W szczególności w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych za miejsce wykonania umowy uważa się miejsce, do którego rzeczy te zgodnie z umową zostały lub miały zostać dostarczone.

W przypadku, gdy towar jest odbierany przez klienta bezpośrednio z danego magazynu, to wówczas możemy złożyć pozew do sądu właściwego miejscowo dla danego magazynu. W przypadku, gdy towar jest wysyłany kontrahentowi, pozew można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca wydania towaru.

Aby uniknąć pozywania przed sądem właściwym dla kontrahenta, mozna zawierać z nim umowy obejmujące klauzulę prorogacyjną. Jest to klauzula wyboru sądu właściwego. 

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»