Postępowanie zabezpieczające – łatwiejsze zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

1 stycznia 2020 r. weszły nowe przepisy ułatwiające zabezpieczenie roszczeń w sprawach rozpoznawanych przez sąd. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie z art. 7301 §21 k.p.c. interes prawny uważa się za uprawdopodobniony, jeśli:

  • powód dochodzi należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
  • wartość dochodzonej należnościi nie przekracza 75.000,00 zł,
  • dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej 3 miesiące.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest doręczane tylko uprawnionemu oraz podlega wykonaniu przez organ egzekucyjny. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia jest obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową, wówczas sąd prowadzący ksiegę wieczystą przesyła do dłużnika orzeczenie w przedmiocie wniosku o wpis hipoteki wraz postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.

Roszczenia pieniężne mogą być zabezpieczone min. w następujący sposób:

  • poprzez zajęcie ruchomości,
  • poprzez zajęcie wynagrodzenia za pracę,
  • poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego,
  • poprzez obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową,
  • inne sposoby określone w art. 747 k.p.c.
5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»