Postępowanie zabezpieczające – łatwiejsze zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

1 stycznia 2020 r. weszły nowe przepisy ułatwiające zabezpieczenie roszczeń w sprawach rozpoznawanych przez sąd. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie z art. 7301 §21 k.p.c. interes prawny uważa się za uprawdopodobniony, jeśli:

  • powód dochodzi należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
  • wartość dochodzonej należnościi nie przekracza 75.000,00 zł,
  • dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej 3 miesiące.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest doręczane tylko uprawnionemu oraz podlega wykonaniu przez organ egzekucyjny. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia jest obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową, wówczas sąd prowadzący ksiegę wieczystą przesyła do dłużnika orzeczenie w przedmiocie wniosku o wpis hipoteki wraz postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.

Roszczenia pieniężne mogą być zabezpieczone min. w następujący sposób:

  • poprzez zajęcie ruchomości,
  • poprzez zajęcie wynagrodzenia za pracę,
  • poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego,
  • poprzez obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową,
  • inne sposoby określone w art. 747 k.p.c.

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Pozew o rozwód

W dzisiejszych czasach wiele małżeństw kończy się rozwodem. Nie jest to łatwe doświadczenie, zwłaszcza kiedy współmałżonek nie godzi się na współpracę. Nasza Kancelaria posiada bogate

Czytaj więcej»