Ważne zmiany w przepisach podatkowych – marzec 2022

Podatek dochodowy – zaniechanie poboru podatku w zakresie PIT

Przepisy wprowadzają zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendium, otrzymywanego przez uczestników programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymywanego przez uczestników programu „Europejski Korpus Solidarności”.

Podatek dochodowy – zaniechanie poboru podatku w zakresie PIT

Zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wypłaconego emerytom i rencistom. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) z tytułu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przysługującego za 2022 rok.

Podatek dochodowy – zaniechanie poboru podatku w zakresie PIT i CIT

Przepisy przewidują zaniechanie poboru podatku PIT od:

 • kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych, jeśli dotyczą jednej inwestycji mieszkaniowej i osoba fizyczna nie korzystała z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową,
 • przychodów wynikających z zastosowania ujemnego oprocentowania kredytu.

Zaniechanie ma być stosowane do przychodów (dochodów) osiągniętych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Omawiana regulacja przewiduje także zaniechanie poboru CIT od kredytodawców, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału umorzonego kredytu, od której następuje zaniechanie poboru PIT.

Podatek dochodowy – przedłużenie terminu na złożenie zeznań w zakresie CIT

Dla podatników CIT przedłużono termin do złożenia zeznania podatkowego oraz wpłaty podatku  do dnia 30 czerwca 2022 r. Przedłużony termin dotyczy zeznań o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r..

Podatek dochodowy – preferencje podatkowe dotyczące pomocy Ukrainie

Przepisy określiły, że podatnicy PIT i CIT mogą rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, pod warunkiem, że przekażą je:

 • organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym organizacjom ukraińskim,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotom wykonującym na terytorium Polski lub Ukrainy działalność leczniczą lub z zakresu ratownictwa medycznego.

Preferencja ma obowiązywać od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Ponadto, zwolniono z podatku PIT jak CIT świadczenia otrzymane przez polskich podatników w związku z udzielną przez nich pomocą. Mowa tu m.in. o świadczeniach pieniężnych, które będą przyznane każdemu podmiotowi (w szczególności osobie fizycznej), który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podatek dochodowy – zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek

Przepisy przewidują zaniechanie poboru ryczałtu od osiągniętych dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w związku z przekazaniem w formie darowizn lub w związku z nieodpłatnymi świadczeniami realizowanymi w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Zaniechanie poboru podatku następuje w przypadku pomocy na rzecz następujących podmiotów:

 • organizacji o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotów wykonujących na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Preferencja obowiązywać będzie w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Podatek dochodowy – nowy mechanizm poboru zaliczek w PIT

Przepisy wprowadziły możliwość złożenia PIT-2 w trakcie roku podatkowego. Płatnik jest obowiązany do odliczenia kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie. Przepisy wprowadziły również nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek PIT dla pracowników i zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód w wysokości do 12800 zł brutto, który obejmuje:

 1. obliczenie przez płatnika zaliczki na podatek PIT zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami;
 2. obliczenie przez płatnika tzw. „hipotetycznej zaliczki na podatek PIT”, tj. zaliczki obliczanej według zasad obowiązujących do 31.12.2021 r.;
 3. porównanie kwot obu ww. zaliczek;
 4. pobór i wpłatę na rachunek urzędu skarbowego zaliczki w mniejszej wysokości.

Podatek dochodowy – ceny transferowe w zakresie PIT i CIT

Zmiany przewidują m.in.zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym.

Ordynacja podatkowa – przedłużenie terminów sprawozdawczych za 2021 r.

Przedłużono do dnia 1 sierpnia 2022 r. termin dla podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe na przekazanie Szefowi KAS rocznego sprawozdania finansowego.

Zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.

VAT – obniżenie stawki podatku

Do dnia 30 czerwca 2022 r. obniżono do 0% stawkę VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. Obniżona stawka ma zastosowanie w przypadku dostaw lub usług na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Obniżona stawka ma zastosowanie w przypadku zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, na rzecz którego odbywa się dostawa towarów lub wykonywane są usługi.

Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»